.

19.04.2018

.

 27.04.2018


Aktuality

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jeseň 2017

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 25.09.2017

Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) uvedeného zákona v y k o n á v a j ú všetky fyzické osoby - občania, fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby i obce. Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšni škodcovia, ktorí disponujú vysokou plodnosťou, pričom za vhodných podmienok pravidelne dochádza k ich premnoženiu v objektoch ľudských sídiel, ako aj priľahlých vonkajších priestoroch. Najmä v prípade ich premnoženia sa môžu stať významných prameňom alebo faktorom prenosu viacerých prenosných (= infekčných) ochorení ľudí i zvierat a z tohto dôvodu môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia. Aby sa tomu predišlo - a tak sa dosiahla minimalizácia príslušného epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia - je potrebné pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu uvedených živočíšnych škodcov. Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia vykonávaná najmenej dvakrát ročne biocídnymi prípravkami určenými a schválenými na tento účel Príslušný termín takejto akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených. Na základe uvedeného Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom v Bratislave týmto vyzýva na vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.10.2017 do 15.11.2017, s tým že : I) obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo majetku obcí; II) fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov i skládok odpadov; fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odbor-ných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov ; III) fyzické osoby - občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel. Výzva.

Čítať celý článok - Tagy:

MUDr. Hrežo DOVOLENKA 25.09.2017

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 22.09.2017

Praktický lekár pre dospelých MUDr. Hrežo oznamuje, že nebude ordinovať v pondelok 25.09.2017 z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Štibrányová v Báhoni. 

Čítať celý článok - Tagy:

Preskúšanie sirény 8.9.2017

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 07.09.2017

V rámci pravidelného preskúšania systémov varovania obyvateľstva podľa nariadenia Okresného úradu BA, odbor krízového riadenia, oddelenia civilnej ochrany a krízového plánovania, bude v piatok 8.9.2017 v našej obci vykonané akustické preskúšanie sirény. Skúška sirény bude vykonaná o 12:00 hod. dvojminútovým stálym tónom.

Čítať celý článok - Tagy:

MUDr. Moravčíková - dovolenka od 14.-25.08.2017

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 09.08.2017

Detská lekárka MUDr. Moravčíková oznamuje, že 14.08. až 25.08.2017 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky, zastupuje detská lekárka v Častej.

Čítať celý článok - Tagy: ,

PRESKÚŠANIE SIRÉNY 11.8.2017

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 09.08.2017

V rámci pravidelného preskúšania systémov varovania obyvateľstva podľa nariadenia Okresného úradu BA, odbor krízového riadenia, oddelenia civilnej ochrany a krízového plánovania, bude v piatok 11.08.2017 v našej obci vykonané akustické preskúšanie sirény. Skúška sirény bude vykonaná o 12:00 hod. dvojminútovým stálym tónom.

Čítať celý článok - Tagy:

MUDr. Hrežo - dovolenka od 7.-18.8.2017

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 09.08.2017

Praktický lekár pre dospelých MUDr. Hrežo oznamuje, že nebude ordinovať od 7. do 18.8.2017 z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Kompas v Častej.

Čítať celý článok - Tagy: , ,

Výzva na zaplatenie nedoplatkov

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 14.07.2017

Obec Jablonec, ako správca dane podľa § 4 ods. 1) zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní  (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a § 99 ods. 2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva túto  v ý z v u na zaplatenie daňových nedoplatkov na daniach za: daň z nehnuteľností, daň za psa, komunálny odpad. Ďalej Obec Jablonec v súlade s Všeobecne záväzným nariadením obce Jablonec č. 6/2016 o podmienkach zásobovania vodou z verejného vodovodu na území obce Jablonec,  ktorého vlastníkom je obce Jablonec a v súlade so zákonom č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov vydáva túto v ý z v u na zaplatenie nedoplatkov  za vodu.  Žiadame občanov, ktorí majú voči obci Jablonec nedoplatky z hore uvedených daní a poplatkov, aby ich uhradili čo v najkratšej dobe. V prípade neuhradenia nedoplatkov, pristúpi obec k vymáhaniu nedoplatkov v exekučnom konaní. Nedoplatky uhraďte podľa rozhodnutia k daniam a vyúčtovania za vodu, ktoré vám boli doručené v predošlom období do pokladne obecného úradu v Jablonci alebo na účet obce SK57 5600 0000 0066 0100 3001. Pre správne identifikovanie platby pri úhrade nedoplatkov na účet uveďte VS podľa rozhodnutia k daniam a vyúčtovania za vodu.

Čítať celý článok - Tagy:

PRESKÚŠANIE SIRÉNY - 14.7.2017 o 12:00 hod.

uverejnil Jana Zápražná dňa 13.07.2017

V rámci pravidelného preskúšania systémov varovania obyvateľstva podľa nariadenia Okresného úradu BA, odbor krízového riadenia, oddelenia civilnej ochrany a krízového plánovania, bude zajtra 14.07.2017 v našej obci vykonané akustické preskúšanie sirény. Skúška sirény bude vykonaná o 12:00 hod. dvojminútovým stálym tónom.

Čítať celý článok - Tagy:

MUDr.Moravčíková - dovolenka 17.-28.7.2017

uverejnil Jana Zápražná dňa 13.07.2017

Detská lekárka MUDr. Moravčíková oznamuje, že 17.7. až 28.7.2017 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky, zastupuje detská lekárka v Častej.

Čítať celý článok - Tagy: ,

Pripomienkovanie cestovných poriadkov do 18.8.2017

uverejnil Jana Zápražná dňa 10.07.2017

Spôsob pripomienkovania cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy si môžete pozrieť TU 

Čítať celý článok