Obsah

Daňové priznanie do 31.01.2021

Typ: ostatné
Do 31. januára 2021 je potrebné podať daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podáva majiteľ bytu alebo domu, pozemku alebo stavby vždy v tej obci alebo meste, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza.

Týka sa to tých osôb, ktoré od 02.01. 2020 do 31. 12. 2020:

- nadobudli nehnuteľnosť a budú ju mať k 1. januáru 2021 zapísanú v katastri nehnuteľností

- predali nehnuteľnosť a už nebudú k 1. januáru 2021 zapísaní v katastri nehnuteľností,

- alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane. Ide napríklad o vydanie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu stavby a podobne.

Podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti musíte aj vtedy, ak ste nehnuteľnosť síce nadobudli už v predchádzajúcich rokoch, ale doteraz ste ešte priznanie nepodali.
Ak počas roka daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. To znamená od času, kedy sa stal majiteľom tejto nehnuteľnosti na základe dražby či dedenia.

Daňové priznanie nepodáva ten majiteľ nehnuteľnosti, ktorý už v predchádzajúcich rokoch podal priznanie a v jeho vlastníctve nenastali žiadne zmeny.

Ak vám počas roka vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, musíte podať priznanie k týmto typom daní, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Daňové priznanie treba podať na predpísaných tlačivách. 

Nakoľko je obecný úrad Jablonec pre verejnosť zatvorený, daňové priznanie môžete zaslať poštou na adresu: Obecný úrad Jablonec, Jablonec 206, 900 86 Jablonec    alebo e-mailom na: jablonec@jablonec.sk .

Tlačivá sú dostupné tu: obecny-urad/dan-z-nehnutelnosti/

POKYNY NA VYPLNENIE DANOVEHO PRIZNANIA


Príloha

Vytvorené: 21. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 21. 1. 2021 15:25
Autor: Andrea Hinčeková