Obsah

MŠ Cífer prijme do pracovného pomeru EKONÓMKU

Typ: ostatné
MŠ Cífer prijme do pracovného pomeru EKONÓMKU 1Materská škola Cífer prijme do pracovného pomeru
EKONÓMKU s nástupom od 01.07.2021.

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredné odborné vzdelanie /maturita/

 

Iné požiadavky:

- Znalosť právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe
- Bezúhonnosť
- Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu práce ekonóma
- Zdravotná spôsobilosť
- Znalosť práce s počítačom, MS Office
- Organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita

- Prax min. 3 roky

 

Náplň práce:

- Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend

 • samostatné účtovanie rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou
 • samostatná práca na úseku rozpočtovania /príprava rozpočtu, čerpanie a úpravy rozpočtu, dodržiavanie rozpočtových pravidiel a predpisov/
 • evidencia a účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr, úhrady
 • účtovné závierky, štatistické výkazy
 • inventarizácia majetku
 • správa informačného systému územnej samosprávy RIS-SAM

- Komplexné zabezpečenie mzdovej a personálnej agendy

 • uzatváranie pracovných zmlúv a dohôd o vykonaní prác
 • vyhotovovanie platobných výmerov zamestnancov
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na zdravotné a sociálne poistenie
 • spracovanie miezd, mesačných výkazov
 • spracovanie ročného zúčtovania na daň z príjmu zo závislej činnosti
 • spracovanie štatistických hlásení /P1-04, P2-04...../

- Zabezpečovanie činnosti podateľne a správy registratúry

- Odborná agenda spojená so sprístupňovaním informácií

- Administratívne práce

- ASC agenda

- Ďalšie úlohy podľa pokynov riaditeľky materskej školy

 

Platové podmienky:

Plat určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Úväzok: skrátený

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

zasielajte do 31.05.2021, na adresu: mscifer@gmail.com

 

Kontaktná osoba: Katarína Horváthová, riaditeľka MŠ, tel: 033/5340038

 

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.


Vytvorené: 23. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 4. 2021 10:31
Autor: Andrea Hinčeková