Obsah

Odpočet meradla - Distribúcia SPP - máj

Typ: ostatné
Odpočet meradla - Distribúcia SPP - máj 1 V mesiaci máj 2023 sa v našej obci bude robiť odpis meradla plynu. Prosíme o sprístupnenie plynomerov. Spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete zabezpečuje pre odberateľa distribúciu zemného plynu

a plní zákonné povinnosti súvisiace s distribúciou plynu vrátane merania množstva distribuovaného plynu a výkonu odpočtov stavu počítadla určeného meradla na odbernom mieste. 

Namerané a odčítané údaje o množstve spotrebovaného plynu poskytuje dodávateľovi zemného plynu, s ktorým má odberateľ zmluvný vzťah, a ktorý uzavrel pre odberateľa so spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s. zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.

Dovoľujeme si Vás preto informovať, že podľa ustanovenia § 70 ods. 2 písm. b), resp. §71 ods. 2 písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ste ako odberateľ zemného plynu povinný citujeme: „umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete prístup k určenému meradlu“ a to najmä za účelom kontroly meradla, výmeny meradla a fyzického odpočtu stavu spotreby zemného plynu na počítadle meradla.

Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s. plní zákonnú povinnosť, vykonávať fyzický odpočet stavu počítadla určeného meradla na odbernom mieste, prostredníctvom svojho zmluvného partnera, ktorým je spoločnosť stengl a.s.

Externí odpočtári sa preukazujú identifikačným dokladom pracovníka stengl a.s., a poverovacím listom SPP - distribúcia, a.s..

Externí odpočtári nikdy nepožadujú predkladanie dokladov totožnosti od zákazníkov, ani uzatvorených zmlúv o dodávke plynu, alebo vyúčtovacích faktúr.

V prípade pochybností o konkrétnom odpočtárovi si môžete uvedené overiť u stengl a.s. na mobilnom telefónne číslo +421 907 806 008. Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. odporúča podozrivé osoby bezodkladne nahlásiť na políciu (telefónne číslo 158).

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak neumožníte odpočtárovi spoločnosti stengl a.s. prístup k meradlu za účelom jeho kontroly a odpočtu, porušujete tým svoje zákonné povinnosti. Vaše konanie môže byť vyhodnotené ako účelové, vedúce k podozreniu, že na danom odbernom mieste dochádza k neoprávnenému odberu zemného plynu, čo môže viesť až k prerušeniu dodávky plynu.

Povinnosť sprístupniť meradlo Vám nezaniká ani priamym nahlásením stavu meradla Vášmu zmluvnému dodávateľovi plynu (či už na jeho zákaznícke číslo alebo e-mailom), alebo iným alternatívnym spôsobom.

Z vyššie uvedených dôvodov si Vás týmto dovoľujeme zdvorilo požiadať, aby ste v prípade odpočtov spotreby zemného plynu vždy umožnili poverenému odpočtárovi fyzický prístup k plynomeru.

Zároveň Vás touto cestou informujeme, že spoločnosť stengl a.s. (ako sprostredkovateľ podľa čl. 28 GDPR) je oprávnená spracúvať osobné údaje odberateľa na účely výkonu fyzických odpočtov stavu spotreby zemného plynu na počítadle plynomera na odbernom mieste v mene a podľa písomných pokynov spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. a to v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok vyplývajúcich z písomnej zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov odberateľov sú dostupné na www.spp-distribucia.sk/sk_gdpr.“ Za porozumenie a spoluprácu Vám ďakujeme.


Vytvorené: 2. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 2. 5. 2023 15:15
Autor: