Obsah

Termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti je do 31. januára 2023

Typ: ostatné
Termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti je do 31. januára 2023 1 Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické alebo právnické osoby, ktoré v roku 2022 nadobudli, predali alebo darovali nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, garáž) a zmena vlastníctva k nehnuteľnosti je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2023 a rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí

 zaznamenali zmeny v roku 2022 (zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmeny funkčného využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby...).

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosti dedením alebo vydražením, vzniká mu povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti  na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutím o dedičstve. Dedič musí podať priznanie aj  v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď predal. Na základe podaného priznania vyrubí  správca dane dedičovi pomernú časť dane na aktuálne zdaňovacie obdobie.

Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní od obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov. Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka – napr. aj uhynutie psa, ktorý je predmetom dane, je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť.

Daňové priznanie nepodávajú občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2022 nenastali. Daň na rok 2023 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.

Tlačivo k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. 

Potvrdenie o podaní daňového priznania.

Pokyny na vyplnenie daňového priznania. 


Vytvorené: 10. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2023 22:26
Autor: Andrea Hinčeková