Obsah

Tlačová správa Okresného riaditeľstva PZ v Pezinku - Novela zákona o strelných zbraniach

Typ: ostatné
plagátDňa 1. februára 2022 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o strelných zbraniach a strelive“).

Uvedená novela zákona o strelných zbraniach a strelive prináša držiteľom zbrojných preukazov a zbrojných licencií viaceré zmeny:

 • zmeny v kategóriách zbraní a v oprávnených subjektoch na ich držbu,
 • zmeny v platnosti zbrojného preukazu a zbrojnej licencie,
 • elektronizácia pre držiteľov zbrojných licencií,
 • zmena výšky správnych poplatkov.

 

Vzhľadom k uvedeným zmenám v zákone o strelných zbraniach a strelive Policajný zbor upozorňuje aj prostredníctvom facebookovej stránky „Polícia SR“ na informačnú kampaň, ktorá začala dňa 28.03.2022.

 

Najdôležitejšie TERMÍNY:

 

Ak máte k 1. februáru 2022 v držbe zbraň zaradenú od 1. februára 2022 medzi zbrane kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 písm. l) až q),  ste povinný oznámiť policajnému útvaru držbu takejto zbrane do 30. júna 2022.

 

Uvedené sa týka nasledovných zbraní:

 • samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola upravená (pozn. nie konštrukčne odvodená) zo samočinnej zbrane,
 • krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov,
 • dlhá samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov,
 • krátka opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov,
 • dlhá opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov,
 • dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 600 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov.

 

Ak máte k 1. februáru 2022 v držbe zbraň, ktorej držanie do 31. januára 2022 nepodliehalo evidenčnej povinnosti, avšak po 1. februári 2022 sa zaevidovanie zbrane vyžaduje, môžete požiadať o jej zaevidovanie do 31. januára 2023.

 

Uvedené sa týka nasledovných zbraní:

 • palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne najviac 7,5 J,
 • expanzná zbraň okrem expanznej zbrane, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C, (pozn. ide teda o zbrane laicky nazývané „plynovky“, ktoré neboli upravené zo zbraní inej kategórie)
 • znehodnotená zbraň kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo kategórie D uvedená v písmene k) podľa osobitného predpisu,
 • palná zbraň skonštruovaná na princípe perkusného, kresadlového, kolieskového alebo tlejákového zámkového systému, okrem opakovacej palnej zbrane skonštruovanej na princípe perkusného zámkového systému (napr. perkusný revolver), ktorý je možné držať len zbrojný preukaz.

 

Upozornenia:

 

Do rozhodnutia policajného útvaru, teda do vydania preukazu zbrane, ste oprávnený držať takúto zbraň bez preukazu zbrane. Ak nepožiadate o zaevidovanie alebo Vám policajný útvar preukaz zbrane nevydá, môžete:

 • previesť vlastníctvo zbrane na osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona,
 • požiadať o znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane alebo
 • písomne požiadať o prevedenie vlastníctva zbrane do majetku štátu,
 • ak nevyužijete ani jednu z možností, ste povinný odovzdať zbraň policajnému útvaru do úschovy.

 

Ak máte k 1. februáru 2022 v držbe zbraň, na ktorej držanie nebolo do 31. januára 2022 potrebné mať zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu môžete požiadať o vydanie zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie najneskôr do 31. januára 2023.

 

Uvedené sa týka nasledovných zbraní:

 • expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A,
 • zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie A na zbraň kategórie D, okrem:

-       znehodnotenej zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo kategórie D uvedená v písmene k) podľa osobitného predpisu3a),

-       znehodnotená zbraň, ktorá nie je uvedená v písmene i) alebo

-       rezu zbrane,

 • expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie B,
 • zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie B na zbraň kategórie D, okrem:

-       znehodnotenej zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo kategórie D uvedená v písmene k) podľa osobitného predpisu3a),

-       znehodnotená zbraň, ktorá nie je uvedená v písmene i) alebo

 

-       rezu zbrane,

 • expanzná zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie C,
 • zbraň, ktorá bola upravená zo zbrane kategórie C na zbraň kategórie D, okrem:

-       znehodnotenej zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo kategórie D uvedená v písmene k) podľa osobitného predpisu3a),

-       znehodnotená zbraň, ktorá nie je uvedená v písmene i) alebo

-       rezu zbrane,

 •  viacvýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je menšia ako 280 mm,
 • viacvýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je najmenej 280 mm.

 

Upozornenia:

 

Do rozhodnutia policajného útvaru o žiadosti o vydanie zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ste oprávnený držať takúto zbraň bez zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.

Ak nepožiadate o vydanie zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie alebo Vám policajný útvar zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu nevydá, môžete:

 • previesť vlastníctvo zbrane na osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa tohto zákona,
 • požiadať o znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane alebo
 • písomne požiadať o prevedenie vlastníctva zbrane do majetku štátu,
 • ak nevyužijete ani jednu z možností, ste povinný odovzdať zbraň policajnému útvaru do úschovy.

 

Pri zbraniach kategórie A je potrebné dodržať aj ďalšie ustanovenia zákona upravujúce nadobudnutie a držanie zakázanej zbrane (ustanovenia týkajúce sa výnimiek).

 

Ďalšie odpovede na Vaše otázky nájdete na internete:

 

https://www.minv.sk/?najcastejsie-otazky-novela-zakona-01-02-2022

 

 

 

plagát

LIST

 


Príloha

Vytvorené: 5. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 5. 4. 2022 15:02
Autor: Andrea Hinčeková