Obsah

Údržba pozemkov vo vlastníctve súkromných osôb

Typ: ostatné
Nepokosený pozemokUpozornenie. 

V poslednom období sa začali opäť množiť sťažnosti na nepokosené pozemky susedov, preto chceme občanov upozorniť, aby sa o svoje pozemky a záhrady riadne starali a pravidelne kosili.

 

Neudržiavaním parciel v blízkosti verejných komunikácií a v blízkostí obydlí dochádza k poškodzovaniu zdravých životných podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov Obce Jablonec. Starostlivosť o zdravé životné podmienky je jednou zo základných povinností obce v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého: „Obec pri výkone samosprávy najmä utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.“

Navyše v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov je povinný aj: „každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len "vlastník") alebo nájomca a správca predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch ak osobitný predpis neustanovuje inak.“

Nerešpektovaním horeuvedených povinností sa dopúšťa vlastník zanedbaného pozemku (orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty) priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy.

Za takýto priestupok je možné fyzickej osobe (občanovi) udeliť pokutu až do výšky 330 Eur.

Za protiprávne konanie právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa (živnostník) je možné uložiť pokutu až do výšky 33 200 EUR za každý hektár porušovania tejto povinnosti."


Vytvorené: 2. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 6. 2021 08:15
Autor: