Obsah

VÝZVA NA ZAPLATENIE NEDOPLATKOV

Typ: ostatné
VÝZVA NA ZAPLATENIE NEDOPLATKOV  1Obec Jablonec, ako správca dane podľa § 4 ods. 1) zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a § 99 ods. 2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva túto

v ý z v u

na zaplatenie daňových nedoplatkov na daniach za:

  • Daň z nehnuteľností

z toho: -daň z pozemkov

-daň zo stavieb

-daň z bytov

        -     Daň za psa

        -     Komunálny odpad

 

Ďalej Obec Jablonec v súlade s Všeobecne záväzným nariadením obce Jablonec č. 6/2016 o podmienkach zásobovania vodou z verejného vodovodu na území obce Jablonec,  ktorého vlastníkom je obce Jablonec a v súlade so zákonom č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov vydáva túto

v ý z v u

na zaplatenie nedoplatkov  za vodu

 

Žiadame občanov, ktorí majú voči obci Jablonec nedoplatky z hore uvedených daní a poplatkov, aby ich uhradili čo v najkratšej dobe. V prípade neuhradenia nedoplatkov, pristúpi obec k vymáhaniu nedoplatkov v exekučnom konaní.

Nedoplatky uhraďte podľa rozhodnutia k daniam a vyúčtovania za vodu, ktoré vám boli doručené v predošlom období do pokladne obecného úradu v Jablonci alebo na účet obce SK57 5600 0000 0066 0100 3001. Pre správne identifikovanie platby pri úhrade nedoplatkov na účet uveďte VS podľa rozhodnutia k daniam a vyúčtovania za vodu.


Vytvorené: 7. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 7. 7. 2021 09:47
Autor: Andrea Hinčeková