Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba doručiť do konca januára 2018

Zverejnil Andrea Hinčeková on 14.01.2018

Oznam je smerovaný všetkým občanom, ktorí v roku 2017 nadobudli respektíve predali nehnuteľný majetok. Obec Jablonec oznamuje občanom, že sadzby dane z nehnuteľnosti, dane za psa a miestneho poplatku za komunálne odpady sa na rok 2018 nezvyšovali, zostali na úrovni roku 2017. Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2017 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž,) napríklad kúpou, darovaním, zámenou a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2018, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2017 (zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2018  na Obecnom úrade v Jablonci. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.  Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické alebo právnické osoby, ktorým zanikla daňová povinnosť v priebehu roku 2017 (napr. byt, rodinný dom, garáž, pozemky, atď. boli prevedené na inú osobu). Daňovník je povinný podať priznanie na zánik daňovej povinnosti do 31.januára 2018 na Obecnom úrade v Jablonci.

Pri podávaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti je potrebné doložiť kópiu  dokladu o nadobudnutí nehnuteľnosti /kúpe alebo predaji/, rozhodnutie Okresného úradu Pezinok, odbor katastrálny, právoplatné osvedčenie o dedičstve, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, list vlastníctva a pod.

Tlačivá pre podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti si občania môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade v Jablonci alebo si môžete tlačivo stiahnuť TU a potvrdenie o podaní priznania nájdete TU.

Občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2017 nenastali, daňové priznanie nepodávajú.

Ak chce občan využiť oslobodenie od poplatku za komunálny odpad napr. návšteva školy mimo mesta, práca v zahraničí alebo výkon zamestnania mimo územia obce (v zahraničí), čiže ak sa v obci nezdržuje viac ako 90 dní v roku, je potrebné doručiť na Obecný úrad Jablonec doklady, podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec.

Tagy: ,