UPOZORŇUJEME OBČANOV, ŽE V PRÍPADE PRIAZNIVÉHO POČASIA SA BUDE

VYKONÁVAŤ ODPIS SPOTREBY VODY  03.05. a 04.05. 2018.

PROSÍME OBČANOV, ABY SPRÍSTUPNILI VODOMERY.

Stav vodomeru môžete nahlásiť na tel.čísle 033/6488113 alebo na andrea.hincekova@jablonec.sk

.

17.05.2018

.

 25.05.2018


Aktuality

Aktuality s tagom 'daňové priznanie'

Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba doručiť do konca januára 2018

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 14.01.2018

Oznam je smerovaný všetkým občanom, ktorí v roku 2017 nadobudli respektíve predali nehnuteľný majetok. Obec Jablonec oznamuje občanom, že sadzby dane z nehnuteľnosti, dane za psa a miestneho poplatku za komunálne odpady sa na rok 2018 nezvyšovali, zostali na úrovni roku 2017. Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2017 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž,) napríklad kúpou, darovaním, zámenou a zmena vlastníctva nehnuteľností je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2018, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2017 (zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď.) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2018  na Obecnom úrade v Jablonci. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.  Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické alebo právnické osoby, ktorým zanikla daňová povinnosť v priebehu roku 2017 (napr. byt, rodinný dom, garáž, pozemky, atď. boli prevedené na inú osobu). Daňovník je povinný podať priznanie na zánik daňovej povinnosti do 31.januára 2018 na Obecnom úrade v Jablonci.

Čítať celý článok - Tagy: ,