jarná OBECNÁ BRIGÁDA - Deň zeme

Starosta obce organizuje jarnú obecnú brigádu v sobotu 21.4.2018 o 9:00 h.

Zraz je pred obecným úradom. Prineste si motyky, hrable, sekery, vinohradnícke nožnice a rukavice.

.

08.03.2018

.

 30.03.2018


Aktuality

Aktuality s tagom 'deratizácia'

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jeseň 2017

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 25.09.2017

Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) uvedeného zákona v y k o n á v a j ú všetky fyzické osoby - občania, fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby i obce. Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšni škodcovia, ktorí disponujú vysokou plodnosťou, pričom za vhodných podmienok pravidelne dochádza k ich premnoženiu v objektoch ľudských sídiel, ako aj priľahlých vonkajších priestoroch. Najmä v prípade ich premnoženia sa môžu stať významných prameňom alebo faktorom prenosu viacerých prenosných (= infekčných) ochorení ľudí i zvierat a z tohto dôvodu môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia. Aby sa tomu predišlo - a tak sa dosiahla minimalizácia príslušného epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia - je potrebné pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu uvedených živočíšnych škodcov. Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia vykonávaná najmenej dvakrát ročne biocídnymi prípravkami určenými a schválenými na tento účel Príslušný termín takejto akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených. Na základe uvedeného Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom v Bratislave týmto vyzýva na vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.10.2017 do 15.11.2017, s tým že : I) obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo majetku obcí; II) fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov i skládok odpadov; fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom odbor-ných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov ; III) fyzické osoby - občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel. Výzva.

Čítať celý článok - Tagy: