UPOZORŇUJEME OBČANOV, ŽE V PRÍPADE PRIAZNIVÉHO POČASIA SA BUDE

VYKONÁVAŤ ODPIS SPOTREBY VODY  03.05. a 04.05. 2018.

PROSÍME OBČANOV, ABY SPRÍSTUPNILI VODOMERY.

Stav vodomeru môžete nahlásiť na tel.čísle 033/6488113 alebo na andrea.hincekova@jablonec.sk

.

17.05.2018

.

 25.05.2018


Aktuality

Aktuality s tagom 'nedoplatky'

Výzva na zaplatenie nedoplatkov

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 14.07.2017

Obec Jablonec, ako správca dane podľa § 4 ods. 1) zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní  (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a § 99 ods. 2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva túto  v ý z v u na zaplatenie daňových nedoplatkov na daniach za: daň z nehnuteľností, daň za psa, komunálny odpad. Ďalej Obec Jablonec v súlade s Všeobecne záväzným nariadením obce Jablonec č. 6/2016 o podmienkach zásobovania vodou z verejného vodovodu na území obce Jablonec,  ktorého vlastníkom je obce Jablonec a v súlade so zákonom č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov vydáva túto v ý z v u na zaplatenie nedoplatkov  za vodu.  Žiadame občanov, ktorí majú voči obci Jablonec nedoplatky z hore uvedených daní a poplatkov, aby ich uhradili čo v najkratšej dobe. V prípade neuhradenia nedoplatkov, pristúpi obec k vymáhaniu nedoplatkov v exekučnom konaní. Nedoplatky uhraďte podľa rozhodnutia k daniam a vyúčtovania za vodu, ktoré vám boli doručené v predošlom období do pokladne obecného úradu v Jablonci alebo na účet obce SK57 5600 0000 0066 0100 3001. Pre správne identifikovanie platby pri úhrade nedoplatkov na účet uveďte VS podľa rozhodnutia k daniam a vyúčtovania za vodu.

Čítať celý článok - Tagy: