Ako vybaviť

 

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt  

Potrebné doklady:

- doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy,
- platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
- rodný list, ak ide o dieťa do 15 rokov,
- platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 3 mesiace,
- písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy a nájomcu, ak je budova v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak

1) ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2) ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
3) ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak
- vlastník, spoluvlastník alebo nájomca budovy potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny, 
za maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov,
za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník).

 

Ohlásenie skončenia trvalého pobytu

Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa, ktorá zasiela odhlasovací lístok mestskému alebo obecnému úradu do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu.

Poplatok: 5,-  € za vystavenie potvrdenia o pobyte. 

 

Vybavenie prvého OP pri dovŕšení 15. roku

Vybavuje: ORPZ SR Pezinok, Šenkvická cesta 14.

Potrebné doklady:

- platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o OP  zákonného zástupcu dieťaťa

- rodný list dieťaťa.

 

Prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce

Pri prehlásení trvalého pobytu v rámci obce je potrebné predložiť tie isté doklady ako pri prihlásení na trvalý pobyt.

Poplatok: 5,-  € za vystavenie potvrdenia o pobyte.

 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Pri prihlásení na prechodný pobyt je potrebné predložiť tie isté listiny ako pri prihlásení na trvalý pobyt. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Poplatok: 5,.- € za vystavenie potvrdenia o pobyte.

 

Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana

Ohlasovňa pobytu zruší trvalý pobyt: 

- na návrh vlastníka / všetkých spoluvlastníkov/ budovy a to občanovi, ktorý nemá k budove
  alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

- na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho    rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,

- ak miesto trvalého pobytu zanikla.

Návrh na zrušenie pobytu sa podáva na predpísanom tlačive a je potrebné predložiť:

- občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,

- list vlastníctva budovy alebo jej časti,

- právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705
  a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,

- právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva,

- právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy,

- právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705
  a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,

- právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní,

- doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falošný,
  vedome pozmenený alebo cudzí doklad,

- právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby,

- skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú,

- dohoda o ukončení nájmu.

Upozornenie: 

Ohlasovňa môže požiadať: 

                         - o predloženie potvrdenia o štátnom občianstve,

                         - o predloženie rodného listu,

                         -  sobášneho listu.

 

Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovanie podpisov

Potrebné doklady: 

- listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
- občiansky preukaz , u cudzincov pas.

Upozornenie!:Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii obecného úradu! 

V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť. 
Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný. 
Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

Poplatok: 1,50 € za každý podpis.

Osvedčovanie listín 

Potrebné doklady:

- originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
- fotokópia listiny.

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku, s výnimkou českého jazyka.

Upozornenie!: Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov! Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

Poplatok: 1,50 € za každú, aj začatú stranu.

 

Čestné vyhlásenie, splnomocnenie alebo osvedčenie podpisu na listine

Na čestnom vyhlásení,splnomocnení alebo inej listine obecný úrad osvedčuje podpis na základe občianskeho preukazu. Občan, ktorého podpis sa osvedčuje musí byť osobne prítomný.

Potrebné doklady:

-občiansky preukaz

Poplatok: 1,50 € za každý podpis.

 

Pripojenie na obecný vodovod

V prípade záujmu o pripojenie nehnuteľnosti na vodovod žiadateľ podá žiadosť obci na tlačive: „Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na obecný vodovod“, v ktorej vyjadrí súhlas s umiestnením meradla na vodovodnú prípojku. Prevádzkovateľ vydá stanovisko, v ktorom rozhodne, či je možné realizovať pripojenie a určí jeho podmienky. Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje samostatná vodovodná prípojka.  Miesto pripojenia na vodovodnej prípojke, umiestnenie vodomerného meradla na vodovodnej prípojke určí prevádzkovateľ verejného vodovodu, alebo obec.  Žiadateľ musí pred pripojením vybudovať na vlastné náklady vodovodnú prípojku podľa dokumentácie vyhotovenej podľa príslušných právnych predpisov.  Ak sa prevádzkovateľ verejného vodovodu rozhodne osadiť meradlo na vodovodnej prípojke, z ktorej sa doteraz odber vody nemeral, odberateľ je povinný vykonať podľa pokynov prevádzkovateľa verejného vodovodu potrebné úpravy na vodovodnej prípojke (napr. vybudovať šachtu na osadenie vodomeru).  Odberateľovi, alebo vlastníkovi vodovodnej prípojky sa zakazuje akokoľvek manipulovať s meradlom bez vedomia prevádzkovateľa vodovodu.  Pri skončení odberu vody je odberateľ povinný písomne požiadať obec o odpojenie vodovodnej prípojky, odpis stavu na meradle a demontáž meradla. Obec zabezpečí demontáž meradla prostredníctvom oprávnenej osoby.

 

odpustenie poplatku za komunálny odpad

Akceptovateľnými dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku sú:

- potvrdenie o štúdiu, študent študujúci v rámci SR, príp. ČR vo vzdialenosti do 60 km od miesta svojho trvalého pobytu aj potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia,

- potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom zdaňovacom období s miestom výkonu práce poplatníka mimo územia obce (pracovnú zmluvu len vo výnimočných prípadoch a so súhlasom správcu dane), u zárobkovo činných osôb s miestom výkonu práce vo vzdialenosti do 60 km od svojho trvalého pobytu aj potvrdenie o ubytovaní v mieste výkonu práce,

- doklad o prechodnom pobyte súčasne s dokladom od zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom zdaňovacom období s miestom výkonu práce poplatníka mimo územia obce (pracovnú zmluvu len vo výnimočných prípadoch a so súhlasom správcu dane), u zárobkovo činných osôb s miestom výkonu práce vo vzdialenosti do 60 km od svojho trvalého pobytu aj potvrdenie o ubytovaní v mieste výkonu práce (poplatok bude odpustený na celé zdaňovacie obdobie),

- potvrdenie správcu bytov o platení poplatku v rámci platieb za byt v inej obci/meste, v prípade vlastníctva bytu v inej obci/meste zálohový predpis z tohto bytu, kde sú uvedené osoby, ktoré byt užívajú (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade), 

- potvrdenie o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a dobe jeho trvania (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade),

- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade),

- potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove a dobe jeho trvania (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade),

- potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii v liečebni a o dobe jej trvania (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade), - pracovné povolenie v zahraničí (poplatok bude odpustený na dobu platnosti pracovného povolenia),

- povolenie k pobytu v zahraničí (poplatok bude odpustený na dobu platnosti povolenia k pobytu),

- potvrdenie spoločenstva bytového domu (príp. OSBD alebo domového dôverníka) v mieste trvalého pobytu poplatníka o tom, že sa poplatník zdržiava v zahraničí a o dobe jeho pobytu v zahraničí (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v potvrdení).

Doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. Iné doklady je možné akceptovať len so súhlasom správcu dane, a to len vo výnimočných prípadoch. V prípade pochybností môže správca dane žiadať poplatníka o predloženie aj iných dokladov a potvrdení. V prípade, že poplatník predloží k žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku doklady, ktoré nie sú správcom dane akceptovateľné, správca dane poplatníkovi úľavu neposkytne, prípadne poplatok neodpustí. Správca dane nie je povinný poplatníka vyzývať na doplnenie takýchto dokladov. V prípade, že nie je doklad v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj ich preklad, ktorý nemusí byť úradne overený.

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad

 

pes

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Predmetom dane za psa nie je: a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely

b) pes umiestnený v útulku zvierat 

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je: a) vlastníkom psa alebo b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Základom dane je počet psov.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa ust. § 22 ods. 1 zákona o miestnych daniach a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Oznámenie o vzniku/zániku daňovej povinnosti k dani za psa.

 

Obecné nájomné byty

Žiadosti o pridelenie nájomného bytu s osobitným režimom podávajú žiadatelia prenajímateľovi, ktorým je obec Jablonec prostredníctvom obecného úradu. Každý žiadateľ je povinný vyplniť „Žiadosť o pridelenie bytu“.

Povinnými prílohami žiadosti sú:

a) súhlas so spracovaním osobných údajov

b) potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere žiadateľa a trvaní uzavretej pracovnej zmluvy, alebo živnostenský list žiadateľa, alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku žiadateľovi,

c) potvrdenie zamestnávateľa o čistom mesačnom príjme za predchádzajúci kalendárny rok žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom alebo správcom dane osvedčená kópia daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za predchádzajúce zdaňovacie obdobie žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom, v potvrdení zamestnávateľa o čistom príjem sa uvedú prípadné ďalšie zrážky zo mzdy,

d) v prípade žiadateľa o nájomný byt s osobitným režimom, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu (§ 143 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb.) aj potvrdenie odborného lekára o zdravotnom postihnutí.

 

Register trestov - žiadosť o výpis alebo odpis

Výpis, alebo odpis z registra trestov vybavujú najbližšie: Pošta Modra 1, Dukelská 38, Pošta Pezinok 1, Holubyho 28, Pošta Pezinok 5, Myslenická 2.

 Potrebné doklady:

- občiansky preukaz,
- kolková známka v hodnote 4,-  €.

 

Pridelenie súpisného čísla

Na základe písomnej žiadosti stavebníka vydá obec „ROZHODNUTIE“ o pridelení súpisného čísla.   


Potrebné doklady:

  1. žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu - tlačivo si môžete stiahnuť TU
  2. list vlastníctva,
  3. právoplatné kolaudačné rozhodnutie  (ak bola stavba postavená pred rokom 1976 - iný  doklad o vlastníctve stavby).

 

Spoločný obecný úrad pre územné plánovanie a stavebný poriadok so sídlom v Budmericiach

Adresa Kontaktná osoba
Spoločný obecný úrad pre územné plánovanie a stavebný poriadok Mgr. Ružena  Bejdáková
J.Rášu 534 Telefón: 033 / 6448 099
900 86 Budmerice Mobil: 0917 147 308
  E-mail: stav.urad@budmerice.sk

 Tlačivá potrebné pre vybavovanie  záležitostí Stavebného úradu

Názov Súbor
Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuť
Príloha k žiadosti o stavebné povolenie Stiahnuť
Prehlásenie stavebného dozoru Stiahnuť
Návrh na odstránenie stavby Stiahnuť
Návrh na zmenu dokončenej stavby Stiahnuť
Návrh na zmenu v užívaní stavby Stiahnuť
Návrh na kolaudáciu Stiahnuť
Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuť
Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuť
Príloha k územnému konaniu Stiahnuť
Žiadosť o povolenie vybudovať vjazd z miestnej komunikácie Stiahnuť
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuť