Ako vybaviť

 

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt  

Potrebné doklady:

- doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy,
- platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
- rodný list, ak ide o dieťa do 15 rokov,
- platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 3 mesiace,
- písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy a nájomcu, ak je budova v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak

1) ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2) ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
3) ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak
- vlastník, spoluvlastník alebo nájomca budovy potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny, 
za maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov,
za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník).

 

Ohlásenie skončenia trvalého pobytu

Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa, ktorá zasiela odhlasovací lístok mestskému alebo obecnému úradu do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu.

Poplatok: 5,-  € za vystavenie potvrdenia o pobyte. 

 

Vybavenie prvého OP pri dovŕšení 15. roku

 - k vybaveniu prvého OP je potrebné vyžiadať /zákonný zástupca/ z obecného úradu potvrdenie o pobyte dieťaťa.

Vybavuje: ORPZ SR Pezinok, Šenkvická cesta 14.

Potrebné doklady:

- platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o OP  zákonného zástupcu dieťaťa

- rodný list dieťaťa.

 

Prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce

Pri prehlásení trvalého pobytu v rámci obce je potrebné predložiť tie isté doklady ako pri prihlásení na trvalý pobyt.

Poplatok: 5,-  € za vystavenie potvrdenia o pobyte.

 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Pri prihlásení na prechodný pobyt je potrebné predložiť tie isté listiny ako pri prihlásení na trvalý pobyt. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Poplatok: 5,.- € za vystavenie potvrdenia o pobyte.

 

Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana

Ohlasovňa pobytu zruší trvalý pobyt: 

- na návrh vlastníka / všetkých spoluvlastníkov/ budovy a to občanovi, ktorý nemá k budove
  alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

- na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho    rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,

- ak miesto trvalého pobytu zanikla.

Návrh na zrušenie pobytu sa podáva na predpísanom tlačive a je potrebné predložiť:

- občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,

- list vlastníctva budovy alebo jej časti,

- právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705
  a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,

- právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva,

- právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy,

- právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705
  a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,

- právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní,

- doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falošný,
  vedome pozmenený alebo cudzí doklad,

- právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby,

- skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú,

- dohoda o ukončení nájmu.

Upozornenie: 

Ohlasovňa môže požiadať: 

                         - o predloženie potvrdenia o štátnom občianstve,

                         - o predloženie rodného listu,

                         -  sobášneho listu.

 

Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovanie podpisov

Potrebné doklady: 

- listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
- občiansky preukaz , u cudzincov pas.

Upozornenie!:

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii obecného úradu! 
V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť. 
Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný. 
Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

Poplatok: 1,50 € za každý podpis.

Osvedčovanie listín 

Potrebné doklady:

- originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
- fotokópia listiny.

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku, s výnimkou českého jazyka.


Upozornenie!: Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov! Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

Poplatok: 1,50 € za každú, aj začatú stranu.

 

Čestné vyhlásenie, splnomocnenie alebo osvedčenie podpisu na listine

Na čestnom vyhlásení,splnomocnení alebo inej listine obecný úrad osvedčuje podpis na základe občianskeho preukazu. Občan, ktorého podpis sa osvedčuje musí byť osobne prítomný.

Potrebné doklady:

-občiansky preukaz

Poplatok: 1,50 € za každý podpis.

 

Register trestov - žiadosť o výpis alebo odpis

Výpis, alebo odpis z registra trestov vybavujú najbližšie: Pošta Modra 1, Dukelská 38, Pošta Pezinok 1, Holubyho 28, Pošta Pezinok 5, Myslenická 2.

 Potrebné doklady:

- občiansky preukaz,
- kolková známka v hodnote 4,-  €.

 

Pridelenie súpisného čísla

Na základe písomnej žiadosti stavebníka vydá obec „ROZHODNUTIE“ o pridelení súpisného čísla.   


Potrebné doklady:

  1. žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu - tlačivo si môžete stiahnuť TU
  2. list vlastníctva,
  3. právoplatné kolaudačné rozhodnutie  (ak bola stavba postavená pred rokom 1976 - iný  doklad o vlastníctve stavby).

 

Spoločný obecný úrad pre územné plánovanie a stavebný poriadok so sídlom v Budmericiach

Adresa Kontaktná osoba
Spoločný obecný úrad pre územné plánovanie a stavebný poriadok Mgr. Rùžena  Bejdáková
J.Rášu 534 Telefón: 033 / 6448 099
900 86 Budmerice Mobil: 0917 147 308
  E-mail: stav.urad@budmerice.sk

 Tlačivá potrebné pre vybavovanie  záležitostí Stavebného úradu

Názov Súbor
Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuť
Príloha k žiadosti o stavebné povolenie Stiahnuť
Prehlásenie stavebného dozoru Stiahnuť
Návrh na odstránenie stavby Stiahnuť
Návrh na zmenu dokončenej stavby Stiahnuť
Návrh na zmenu v užívaní stavby Stiahnuť
Návrh na kolaudáciu Stiahnuť
Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuť
Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuť
Príloha k územnému konaniu Stiahnuť
Žiadosť o povolenie vybudovať vjazd z miestnej komunikácie Stiahnuť
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuť