Obsah

odpustenie poplatku za komunálny odpad

Akceptovateľnými dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku sú:

- potvrdenie o štúdiu, študent študujúci v rámci SR, príp. ČR vo vzdialenosti do 60 km od miesta svojho trvalého pobytu aj potvrdenie o ubytovaní v mieste štúdia,

- potvrdenie od zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom zdaňovacom období s miestom výkonu práce poplatníka mimo územia obce (pracovnú zmluvu len vo výnimočných prípadoch a so súhlasom správcu dane), u zárobkovo činných osôb s miestom výkonu práce vo vzdialenosti do 60 km od svojho trvalého pobytu aj potvrdenie o ubytovaní v mieste výkonu práce,

- doklad o prechodnom pobyte súčasne s dokladom od zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom zdaňovacom období s miestom výkonu práce poplatníka mimo územia obce (pracovnú zmluvu len vo výnimočných prípadoch a so súhlasom správcu dane), u zárobkovo činných osôb s miestom výkonu práce vo vzdialenosti do 60 km od svojho trvalého pobytu aj potvrdenie o ubytovaní v mieste výkonu práce (poplatok bude odpustený na celé zdaňovacie obdobie),

- potvrdenie správcu bytov o platení poplatku v rámci platieb za byt v inej obci/meste, v prípade vlastníctva bytu v inej obci/meste zálohový predpis z tohto bytu, kde sú uvedené osoby, ktoré byt užívajú (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade), 

- potvrdenie o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a dobe jeho trvania (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade),

- potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade),

- potvrdenie o umiestnení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove a dobe jeho trvania (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade),

- potvrdenie o dlhodobej hospitalizácii v liečebni a o dobe jej trvania (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v doklade), - pracovné povolenie v zahraničí (poplatok bude odpustený na dobu platnosti pracovného povolenia),

- povolenie k pobytu v zahraničí (poplatok bude odpustený na dobu platnosti povolenia k pobytu),

- potvrdenie spoločenstva bytového domu (príp. OSBD alebo domového dôverníka) v mieste trvalého pobytu poplatníka o tom, že sa poplatník zdržiava v zahraničí a o dobe jeho pobytu v zahraničí (poplatok bude odpustený na počet dní uvedených v potvrdení).

Doklady nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka. Iné doklady je možné akceptovať len so súhlasom správcu dane, a to len vo výnimočných prípadoch. V prípade pochybností môže správca dane žiadať poplatníka o predloženie aj iných dokladov a potvrdení. V prípade, že poplatník predloží k žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku doklady, ktoré nie sú správcom dane akceptovateľné, správca dane poplatníkovi úľavu neposkytne, prípadne poplatok neodpustí. Správca dane nie je povinný poplatníka vyzývať na doplnenie takýchto dokladov. V prípade, že nie je doklad v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj ich preklad, ktorý nemusí byť úradne overený.

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za komunálny odpad