Obsah

Pripojenie na obecný vodovod

V prípade záujmu o pripojenie nehnuteľnosti na vodovod žiadateľ podá žiadosť obci na tlačive: „Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na obecný vodovod“ , v ktorej vyjadrí súhlas s umiestnením meradla na vodovodnú prípojku. Prevádzkovateľ vydá stanovisko, v ktorom rozhodne, či je možné realizovať pripojenie a určí jeho podmienky. Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje samostatná vodovodná prípojka.  Miesto pripojenia na vodovodnej prípojke, umiestnenie vodomerného meradla na vodovodnej prípojke určí prevádzkovateľ verejného vodovodu, alebo obec.  Žiadateľ musí pred pripojením vybudovať na vlastné náklady vodovodnú prípojku podľa dokumentácie vyhotovenej podľa príslušných právnych predpisov.  Ak sa prevádzkovateľ verejného vodovodu rozhodne osadiť meradlo na vodovodnej prípojke, z ktorej sa doteraz odber vody nemeral, odberateľ je povinný vykonať podľa pokynov prevádzkovateľa verejného vodovodu potrebné úpravy na vodovodnej prípojke (napr. vybudovať šachtu na osadenie vodomeru).  Odberateľovi, alebo vlastníkovi vodovodnej prípojky sa zakazuje akokoľvek manipulovať s meradlom bez vedomia prevádzkovateľa vodovodu.  Pri skončení odberu vody je odberateľ povinný písomne požiadať obec o odpojenie vodovodnej prípojky, odpis stavu na meradle a demontáž meradla. Obec zabezpečí demontáž meradla prostredníctvom oprávnenej osoby.