Obsah

Komunálny odpad  

obrázok.

Dodatok č. 1 k VZN 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Jablonec

 

 

Harmonogram vývozu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2019

 

Program odpadového hospodárstva

 

VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jablonec

 

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 predstavuje pre obec Jablonec, 19,34%.

Dodatok č. 1 k VZN 4/2015

 

 

 

Harmonogram vývozu 2019

 

POH

 

VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

 

Úroveň vytriedenia KO 2018

Separovaný zber

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – 23,00 EUR za 1 osobu.

Poplatník platí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Jablonec za rok. Poplatok je splatný do 31. mája v príslušnom roku. Poplatok platí poplatník, ktorým je:

  • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt alebo, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie,

  • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

  • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

 

Separovaný zber je bezplatný

  • separovaný zber papiera, plastov, kovov a tetrapakov - občania pripravia priamo pred svoj dom do riadne zviazaných igelitových vriec a vývoz separovaného zberu je uskutočňovaný podľa harmonogramu vývozu odpadu,

  • zber skla do kontajnerov umiestnených na troch miestach (pri bytovke Poľnohospodárskeho družstva č.d. 42, vedľa obecného úradu, na parkovisku pri cintoríne a na IBV sever na konci druhej odbočky od Budmeríc),

  • elektroodpad sa vyváža 2 krát do roka – odpad pripravia občania priamo pre svoj dom. O termíne vývozu budete informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu.

  • šatstvo, textílie a obuv je možné odovzdať do špeciálnej zbernej nádoby umiestnenej na parkovisku pri obecnom úrade v riadne zviazaných igelitových vreciach.

Separovaný zber

Vzduch v kontajneri