Obsah

Komunálny odpad

Harmonogram vývozu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2016 

 tu ku stiahnutiu (pdf, 295,57 kB)

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – 18,00 EUR za 1 osobu.

Poplatník platí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Jablonec za rok. Poplatok je splatný do 31. mája v príslušnom roku. Poplatok platí poplatník, ktorým je:

  • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt alebo, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie,

  • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

  • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

 

Separovaný zber je bezplatný

  • separovaný zber papiera, plastov, kovov a tetrapakov - občania pripravia priamo pred svoj dom do riadne zviazaných igelitových vriec a vývoz separovaného zberu je uskutočňovaný podľa harmonogramu vývozu odpadu,

  • zber skla do kontajnerov umiestnených na troch miestach (pri bytovke Poľnohospodárskeho družstva č.d. 42, vedľa obecného úradu, na parkovisku pri cintoríne a na IBV sever na konci druhej odbočky od Budmeríc),

  • nebezpečný odpad, batérie a akumulátory je možné odovzdať do certifikovaného kontajnera, ktorý je umiestnený pri budove obecného úradu,

  • elektroodpad sa vyváža 2 krát do roka – odpad pripravia občania priamo pre svoj dom. O termíne vývozu budete informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu.

  • šatstvo, textílie a obuv je možné odovzdať do špeciálnej zbernej nádoby umiestnenej na parkovisku pri cintoríne v riadne zviazaných igelitových vreciach.