Obsah

Vydanie súhlasu s uvedením malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky
 

Opis:

Súhlas s uvedením malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) do prevádzky sa vydáva ku kolaudačnému konaniu.

Prevádzkovateľ MZZO je povinný písomne požiadať Obec Jablonec o súhlas s uvedením MZZO do prevádzky.

Žiadosť na povolenie uvedenia MZZO do prevádzky stavby MZZO sa podáva samostatne, nie ako súčasť žiadosti o kolaudačné ozhodnutie, žiadosť sa odporúča podať súčasne alebo neskôr, ako žiadosť o kolaudačné rozhodnutie.

Za prevádzkovanie MZZO právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie sa každoročne stanovuje v zmysle zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. poplatok, podrobné údaje vo VZN OBCE JABLONEC č. 2/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Jablonec. 


Potrebné doklady:

•   žiadosť o vydanie súhlasu s uvedením malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) do prevádzky

•   správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia

•   zápis z tlakovej skúšky, protokol o napustení plynu

•   pri krboch revízna správa o preskúšaní komína

•   kópia záručného listu kotla, krbovej vložky

 

Doba vybavenia:
do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok:
bez poplatku

Súvisiace právne predpisy:

•   zákon NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší 

•   zákon NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

•   VZN OBCE JABLONEC č. 2/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Jablonec

Tlačivá:

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania.

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.