Obsah

Obecný vodovod

Odber vody z obecného vodovodu - cena za m3/rok - 0,8079 €/m3.

Odpis vody sa robí dva krát do roka pracovníkmi obecného úradu. Občania sú povinní sprístupniť pracovníkom prístup k vodomerom, alebo nahlásiť stav vodomeru do požadovaného termínu na obecnom úrade. Inak bude občanom vyúčtovanie spotreby vody vypočítané priemerom predošlého roka. Na odpis vody budú občania upozornení vyhlásením v obecnom rozhlase a na webovej stránke obce. 

 

Poplatok za vodu môžu občania uhradiť priamo na obecnom úrade v hotovosti, alebo bankovým prevodom na účet obecného úradu, vedený v Prima Banke Slovensko a.s.,  na číslo účtu IBAN SK57 5600 0000 0066 0100 3001. Pri platbe prosíme uviesť v poznámke: číslo domu - VODA.