Obsah

Poplatky

 

Vyhlasovanie v miestnom rozhlase - 1 oznam 5,00 €
Vyhlasovanie jubilantom bezplatne
Tlač, kopírovanie - čiernobielo A4 0,10 € / strana
Tlač, kopírovanie - farebne A4 0,50 €/ strana
Skenovanie A4 0,50 €/ strana

 

Osvedčenie popisov 2,00 €
Osvedčenie listín 2,00 €

 

Rybársky lístok / ročný 7,00 €
Rybársky lístok / 3 ročýný 17,0 €
Rybársky lístok / detský bezplatne

 

Odber vody z obecného vodovodu Cena
spotreba m3 0,8079 €/m3

  

Odpad Cena
poplatok za odpad / 1 osoba     23,00 € / rok

 

 

Poplatok za psa staršieho ako 6 mesiacov Cena
vlastníkom psa je fyzická osoba s trvalým pobytom v rodinnom dome 7,00 €
vlastníkom psa je fyzická osoba s trvalým pobytom vo viacbytovom dome 21,00 €
vlastníkom psa je právnická osoba 14,00 €
vlastníkom psa je občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý využíva psa so špeciálnym výcvikom  0,00 €

 

 

Ambulantný predaj na určenom mieste Cena
predaj potravín a poľnohospodárskych produktov, poskytovanie služieb 10,00 €/stánok/deň
predaj spotrebných výrobkov 10,00 €/stánok/deň

 

Spoločenský dom Cena

Cena prenájmu zahŕňa: náklady na energie, prenájom mobiliáru (stoly, stoličky,...), prenájom inventáru (riad, príbor, soľničky, ...), užívanie toaliet vrátane hygienických potrieb, upratovanie priestorov pred akciou aj po akcii vrátane hygienických pomôcok na upratovanie, personálne náklady súvisiace s prenájmom priestoru

 
svadba, zábava, ples, diskotéka pre občana s trvalým pobytom v obci Jablonec 150,00 €  / akcia
svadba, zábava, ples, diskotéka pre občana s trvalým pobytom v inej obci 250,00 €  / akcia
životné jubileum pre občana s trvalým pobytom v obci Jablonec 150,00 €  / akcia
životné jubileum pre občana s trvalým pobytom v inej obci  250,00 €  / akcia
predajná akcia - každá začatá hodina 10,- € 50,00 € / akcia / max. 3 hodiny
karmína 10,00 € / hodina
vestibul - spoločenský dom 100,00 € / hodina

 

Cintorín Cena
poplatok za urnové miesto pre občanov Jablonca 10,00 € / 10 rokov
poplatok za detský hrob pre občanov Jablonca 15,00 € / 10 rokov
poplatok za jenohrob pre občanov Jablonca 25,00 € / 10 rokov
poplatok za dvojhrob pre občanov Jablonca 45,00 € / 10 rokov
poplatok za trojhrob pre občanov Jablonca 60,00 € / 10 rokov
poplatok za urnové miesto pre občanov inej obce 20,00 € / 10 rokov
poplatok za detský hrob pre občanov inej obce 30,00 € / 10 rokov
poplatok za jednohrob pre občanov inej obce 50,00 € / 10 rokov
poplatok za dvojhrob pre občanov inej obce 90,00 € / 10 rokov
poplatok za trojhrob pre občanov inej obce 120,00 € / 10 rokov
vybudovanie betónovej obruby - urnové miesto 100,00 € 
poplatok za použitie domu smútku 8,00 € / deň
vstup na cintorín za účelom úpravy hrobového miesta (kamenári) 5,00 € / vstup

 

Obecná knižnica Cena
čitateľský preukaz  5,00 € / rok
čitateľský preukaz - deti do 15 rokov, ZŤP, seniroi  2,00 € / rok
strata čitateľského preukazu - vystavenie duplikátu 2,00 €
vypožičanie kníh 0,00 €
upomienka  5,00 €

 

Sankčné poplatky Cena
pokuta za oneskorenú platbu 5,00 €
upomienka za nezaplatené poplatky 5,00 €

 

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Jablonec, schválený Obecným zastupiteľstvom obce Jablonec dňa 06.12.2018 uznesením č.  60/6/2018.