Obsah

Poplatky

Poplatok za vyhlasovanie v obecnom rozhlase 3,50 EUR
Osvedčenie podpisov 1,50 EUR
Osvedčenie listín 1,50 EUR
Potvrdenie o trvalom pobyte 5,00 EUR
Vydanie osvedčenia súkromne hospodáriaceho roľníka 6,50 EUR
Rozkopávkové povolenie 16,50 EUR
Kolaudačné rozhodnutie 35,00 EUR
 
Rybársky lístok / ročný                                  7 EUR
Rybársky lístok / trojročný 17 EUR
 
Odber vody z obecného vodovodu Cena
spotreba m3 0,8079 EUR/m3
 
Odpad Cena
Poplatok za odpad / 1 osoba       18,00 EUR/rok
  
Poplatok za psa staršieho ako 6 mesiacov Cena
vlastníkom psa je fyzická osoba s trvalým pobytom v rodinnom dome 7,00 EUR
vlastníkom psa je fyzická osoba s trvalým pobytom vo viacbytovom dome 21,00 EUR
vlastníkom psa je právnická osoba 14,00 EUR
vlastníkom psa je občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý využíva psa so špeciálnym výcvikom   0 EUR
 
Poplatok za použitie Domu smútku / 1 deň 6,60 EUR
 
Nájomné za užívacie právo k hrobu na pochovanie občanov Cena
Cena nájomného za užívacie právo k hrobu na pochovanie občana obce je:  
 jednohrob na 10 rokov 17,00 EUR
 dvojhrob na 10 rokov 33,00 EUR
 detský hrob na 10 rokov 10,00 EUR
 trojhrob na 10 rokov 40,00 EUR
Cena nájomného za užívacie právo k hrobu na pochovanie občana inej obce je:  
 jednohrob na 10 rokov 33,00 EUR
 dvojhrob na 10 rokov 66,00 EUR
 detský hrob na 10 rokov 20,00 EUR
 trojhrob na 10 rokov 80,00 EUR
 
Daň za 1 predajný automat / rok 100,00 EUR
Daň za 1 nevýherný hrací prístroj / rok 100,00 EUR