Obsah

Oddelenie sociálnych vecí zabezpečuje sociálnu starostlivosť obyvateľom Jablonca, tiež spoluprácu s humanitnými, charitatívnymi a zdravotníckymi zariadeniami v okolí našej obce. Pôsobnosť oddelenia sociálnych vecí vyplýva najmä zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov a zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Komunitný plán sociálnych služieb obce Jablonec na obdobie 2022-2030

Komunitný plán 2022-2030 (829.94 kB)

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Jablonec na obdobie 2018- 2022 

Komunitný plán 2018-2022 (696.06 kB)