Obsah

Späť

Registratúrna značka: U-K1

Číslo registratúrneho záznamu: R2022/2062

Návrh VZN 2 2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec

Vyvesené: 14. 11. 2022

Dátum zvesenia: 9. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť