Obsah

      voľby 2022 

Komunálne voľby 2022 a 

voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 29.októbra 2022 od 7:00 do 20:00

vyhlásenie volieb

informácia o spôsobe hlasovania

právo voliť a byť volený_samospráva

právo voliť a byť volený_samosprávny kraj

Dôležité termíny

20.7.2022 - Určenie volebnýcj obvodov pre voľby poslancov, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev

30.08.2022 - Utvorenie miestnych volebných komisií

7.9.2022 - Prvé zasadanie miestnych volebných komisií

Na stiahnutie

vzory kandidátnych listín: https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory04

všeobecné informácie z Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov:   https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/180/