Obsah

 

Voľby NR SR 2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

 Vyhlásenie volieb v zbierke zákonov:

204

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 8. júna 2023

o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

v y h l a s u j e m
 

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/2023 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
 

v y k o n a j ú
 

v sobotu 30. septembra 2023 a
 

u r č u j e m
 

1. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 27. júna 2023,

2. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou a okrskových volebných komisií do 21. augusta 2023 a lehotu na ich prvé zasadanie do
8. septembra 2023,

3. lehotu na utvorenie okrskových volebných komisií utvorených pre osobitné volebné okrsky do 21. augusta 2023.


Boris Kollár v. r.

....................................................................

Informácia pre voliča: 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/100_nr_sr/nr20_5vzory/WNR23_Info1sk.pdf

zverejnené 9.6.2023

........................................................................................................

Obecný úrad v Jablonci vyhlasuje, že pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 v obci Jablonec má vytvorený  jeden volebný okrsok a voľba sa bude konať

v Spoločenskom dome v Jablonci súp. č. 205,

v ktorom je spoločenská sála určená ako volebná miestnosť.

zverejnené 27.06.2023

........................................................................................................

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Zodpovedná osoba za organizačné zabezpečenie volieb: Mgr. Jana Jašurková

Zodpovedná osoba za technickú prípravu zabezpečenia volieb: Mgr. Miriam Májeková

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie: Mgr. Jana Jašurková

Kontakt na zapisovateľku okrskovej volebnej komisie:

Mgr. Jana Jašurková

Obec Jablonec

Jablonec 206

900 86 Jablonec

Tel.: +421 33 6488 113                  +421 905 984 638      mail: jana.jasurkova@jablonec.sk

 

Adresa pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

Obec Jablonec

Jablonec 206

900 86 Jablonec

Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Jašurková, +421 33 6488 113, +421 905 984 638

mail: jana.jasurkova@jablonec.sk

zverejnené 29.06.2023

.................................................................................................

Adresa pre doručenie žiadostí o vydanie voličského preukazu:

Obec Jablonec

Jablonec 206

900 86 Jablonec

Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Jašurková, +421 33 6488 113, +421 905 984 638

mail: jana.jasurkova@jablonec.sk

zverejnené 4.8.2023

.................................................................................................

POZOR! POZOR! POZOR! 

Volebná miestnosť na konanie volieb do Národnej rady SR 30.09.2023 bude v budove Základnej školy Jablonec, súpisné číslo 59.