Zamestnanci

Mgr. Jana Jašurková  jana.jasurkova@jablonec.sk 
 • referát majetko-právnych a sociálnych vecí
 • verejné obstarávanie
 • žiadosti o informácie, sťažnosti
 • pokladňa
 • dotácie, eurofondy
 • zmluvy a ich zverejňovanie
 • životné prostredie a odpadové hospodárstvo
 • všeobecno záväzné nariadenia, smernice
 • krízový manažment a civilná ochrana
 • evidencia obyvateľov, domov a stavieb
 • osvedčovanie listín a podpisov
 • prenájom nebytových priestorov a nájomných bytov
 • stavebné konanie, vydávanie stanovísk a rozhodnutí
 • rozhodnutia o pridelení súpisného čísla
Mgr. Andrea Hinčeková andrea.hincekova@jablonec.sk
 • správa daní (dane za stavby, byty a pozemky)
 • správa poplatkov za odpad
 • správa poplatkov za vodu
 • správa poplatkov za byty
 • evidencia hrobových miest a výber poplatkov
 • pokladňa
 • osvedčovanie listín a podpisov
 • zverejňovanie zmlúv
 • nájomné byty
 • aktualizácia web stránky
 • zastupovanie pošty Partner
Mgr. Miriam Májeková  miriam.majekova@jablonec.sk 
 • účtovníctvo
 • mzdová a personálna agenda
 • správa majetku
 • rozpočtovníctvo
 • aktivačné práce
 • zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok