Zamestnanci

Mgr. Jana Jašurková  jana.jasurkova@jablonec.sk 
 • referát majetko-právnych a sociálnych vecí
 • verejné obstarávanie,
 • žiadosti o informácie, sťažnosti,
 • pokladňa,
 • dotácie, eurofondy,
 • zmluvy a ich zverejňovanie,
 • životné prostredie a odpadové hospodárstvo,
 • všeobecno záväzné nariadenia, smernice,
 • krízový manažment a civilná ochrana,
 • evidencia obyvateľov, domov a stavieb,
 • osvedčovanie listín a podpisov,
 • prenájom nebytových priestorov a nájomných bytov,
 • stavebné konanie, vydávanie stanovísk a rozhodnutí,
 • rozhodnutia o pridelení súpisného čísla.
Mgr. Andrea Hinčeková andrea.hincekova@jablonec.sk
 • správa daní (dane za stavby, byty a pozemky)
 • správa poplatkov za odpad
 • správa poplatkov za vodu
 • správa poplatkov za byty
 • evidencia hrobových miest a výber poplatkov
 • pokladňa
Jana Zápražná  jana.zaprazna@jablonec.sk 
 • účtovníctvo,
 • mzdová a personálna agenda,
 • správa majetku,
 • rozpočtovníctvo,
 • aktivačné práce,
 • zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok,
 • aktualizácia web stránky.