Obsah

Ostatné zverejnené dokumenty

Dokumenty

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov.pdf Stiahnuté: 429x | 21.05.2018

Štatút obce Jablonec

Štatút obce Jablonec.pdf Stiahnuté: 758x | 21.05.2018

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jablonec na obdobie rokov 2014 - 2020

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jablonec na obdobie rokov 2014 - 2020.pdf Stiahnuté: 1,655x | 21.05.2018

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Jablonci

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Jablonci.pdf Stiahnuté: 594x | 21.05.2018

Dodatok č.1

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Jablonci

Dodatok č.1.pdf Stiahnuté: 334x | 24.05.2018

Získavanie informácií a postup Obce pri vybavovaní žiadostí

Získavanie informácií a postup Obce pri vybavovaní žiadostí.pdf Stiahnuté: 369x | 21.05.2018

Postup Obce Jablonec pri vybavovaní sťažností podľa zákona č.9.2010 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení

Postup Obce Jablonec pri vybavovaní sťažností podľa zákona č.9.2010 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení.pdf Stiahnuté: 342x | 21.05.2018

Postup Obce Jablonec pri vybavovaní petícií podľa zákona č.85.1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení

Postup Obce Jablonec pri vybavovaní petícií podľa zákona č.85.1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení.pdf Stiahnuté: 385x | 21.05.2018

Miesto, lehota a spôsob podávania opravného prostriedku

Miesto, lehota a spôsob podávania opravného prostriedku.pdf Stiahnuté: 401x | 21.05.2018

Spôsob zriadenia Obce, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Spôsob zriadenia Obce, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry.pdf Stiahnuté: 362x | 21.05.2018

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č.211.2000 Z.z.

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č.211.2000 Z.z..pdf Stiahnuté: 406x | 21.05.2018

Protest prokurátora k VZN 2.2007

Protest prokurátora k VZN 2.2007.pdf Stiahnuté: 570x | 21.05.2018

Informácia o zriadení kontaktného miesta pre nahlasovanie problémov pri prevádzkovaní hazardných hier

Informácia o zriadení kontaktného miesta pre nahlasovanie problémov pri prevádzkovaní hazardných hier.pdf Stiahnuté: 324x | 21.05.2018

Program odpadového hospdárstva

Program odpadového hospodárstva obce Jablonec na roky 2018-2020

JABLONEC program odpadového hospodárstva obce 2018-2020.pdf Stiahnuté: 973x | 11.06.2018

Komunitný plán obce Jablonec

Komunitný plán obce Jablonec.pdf Stiahnuté: 255x | 24.05.2018

Organizačná štruktúra obce Jablonec

Organizačná štruktúra obce Jablonec.pdf Stiahnuté: 232x | 16.05.2018

Stránka

  • 1