Obsah

Ostatné zverejnené dokumenty

Dokumenty

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň

Spoločný PHRSR Mikroregiónu Červený Kameň, ktorý zahŕňa 9 obcí regiónu na obdobie 2021-2027

PHRSR MČK 2021-2027_final.pdf Stiahnuté: 19x | 27.02.2023

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov.pdf Stiahnuté: 446x | 21.05.2018

Štatút obce Jablonec

Štatút obce Jablonec.pdf Stiahnuté: 791x | 21.05.2018

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jablonec na obdobie rokov 2014 - 2020

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jablonec na obdobie rokov 2014 - 2020.pdf Stiahnuté: 1,696x | 21.05.2018

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Jablonci

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Jablonci.pdf Stiahnuté: 625x | 21.05.2018

Dodatok č.1

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Jablonci

Dodatok č.1.pdf Stiahnuté: 349x | 24.05.2018

Získavanie informácií a postup Obce pri vybavovaní žiadostí

Získavanie informácií a postup Obce pri vybavovaní žiadostí.pdf Stiahnuté: 386x | 21.05.2018

Postup Obce Jablonec pri vybavovaní sťažností podľa zákona č.9.2010 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení

Postup Obce Jablonec pri vybavovaní sťažností podľa zákona č.9.2010 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení.pdf Stiahnuté: 362x | 21.05.2018

Postup Obce Jablonec pri vybavovaní petícií podľa zákona č.85.1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení

Postup Obce Jablonec pri vybavovaní petícií podľa zákona č.85.1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení.pdf Stiahnuté: 414x | 21.05.2018

Miesto, lehota a spôsob podávania opravného prostriedku

Miesto, lehota a spôsob podávania opravného prostriedku.pdf Stiahnuté: 418x | 21.05.2018

Spôsob zriadenia Obce, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Spôsob zriadenia Obce, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry.pdf Stiahnuté: 381x | 21.05.2018

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č.211.2000 Z.z.

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č.211.2000 Z.z..pdf Stiahnuté: 420x | 21.05.2018

Protest prokurátora k VZN 2.2007

Protest prokurátora k VZN 2.2007.pdf Stiahnuté: 601x | 21.05.2018

Informácia o zriadení kontaktného miesta pre nahlasovanie problémov pri prevádzkovaní hazardných hier

Informácia o zriadení kontaktného miesta pre nahlasovanie problémov pri prevádzkovaní hazardných hier.pdf Stiahnuté: 339x | 21.05.2018

Program odpadového hospdárstva

Program odpadového hospodárstva obce Jablonec na roky 2018-2020

JABLONEC program odpadového hospodárstva obce 2018-2020.pdf Stiahnuté: 991x | 11.06.2018

Komunitný plán obce Jablonec

Komunitný plán obce Jablonec.pdf Stiahnuté: 280x | 24.05.2018

Organizačná štruktúra obce Jablonec

Organizačná štruktúra obce Jablonec.pdf Stiahnuté: 257x | 16.05.2018

Extrakt z PHRSR Komunitný plán sociálnych služieb pre MČK_final

Extrakt z PHRSR Komunitný plán sociálnych služieb pre MČK_final.pdf Stiahnuté: 16x | 01.03.2023

Extrakt z PHRSR Plán odpadového hospodárstva pre MČK_final

Extrakt z PHRSR Plán odpadového hospodárstva pre MČK_final.pdf Stiahnuté: 16x | 01.03.2023

Extrakt z PHRSR Stratégia rozvoja cestovného ruchu pre MČK_final

Extrakt z PHRSR Stratégia rozvoja cestovného ruchu pre MČK_final.pdf Stiahnuté: 17x | 01.03.2023

Stránka

  • 1