Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

PLATNÉ VZN

2020

Dodatok č. 2 k VZN č.2/2016 prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Jablonec Stiahnuté: 89x | 07.03.2020

2019

Dodatok č. 1 k VZN 2/2018 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj v územnej pôsobnosti obce Jablonec Stiahnuté: 312x | 12.12.2019

VZN č.1/2019 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec Stiahnuté: 157x | 03.10.2019

VZN č.2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec Stiahnuté: 185x | 12.12.2019

2018

VZN 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 252x | 12.06.2018

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2016 s účinnosťou od 01.09.2018 Stiahnuté: 293x | 31.10.2018

Dodatok č. 1 k VZN 2/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Jablonec platný od 01.01.2019 Stiahnuté: 204x | 10.12.2018

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Jablonec platný od 01.01.2019 Stiahnuté: 267x | 10.12.2018

Dodatok č. 1 k VZN 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné a stavebné odpady na území obce Jablonec Stiahnuté: 229x | 10.12.2018

VZN č.2/2018 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj v územnej pôsobnosti obce Jablonec Stiahnuté: 87x | 14.12.2018

2017

VZN č.2/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 276x | 10.10.2017

2016

VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonec Stiahnuté: 272x | 26.02.2016

VZN č.2/2016 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Jablonec Stiahnuté: 262x | 29.04.2016

VZN č.4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jablonec Stiahnuté: 455x | 14.06.2016

Príloha č.1 Stiahnuté: 307x | 14.06.2016

VZN č.5/2016 o podmienkach a kritériách prideľovanie nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory bývania v obci Jablonec Stiahnuté: 324x | 14.06.2016

Dodatok č.1 k VZN č.6/2016 o podmienkach zásobovania vodou z verejného vodovodu na území obce Jablonec, ktorého vlastníkom je obce Jablonec Stiahnuté: 260x | 01.01.2016

VZN č.6/2016 o podmienkach zásobovania vodou z verejného vodovodu na území obce Jablonec, ktorého vlastníkom je obec Jablonec Stiahnuté: 457x | 01.01.2016

2015

VZN č.1/2015 z 31.3.2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia a školského účelového zariadenia na rok 2015 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Jab Stiahnuté: 241x | 31.03.2015

DODATOK č.1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jablonec Stiahnuté: 253x | 29.06.2015

Stránka