Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

PLATNÉ VZN

DODATOK č. 1 k VZN č. 3/2016 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec Stiahnuté: 19x | 31.10.2018

DODATOK č.1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jablonec Stiahnuté: 49x | 29.06.2015

Dodatok č.1 k VZN č.6/2016 o podmienkach zásobovania vodou z verejného vodovodu na území obce Jablonec, ktorého vlastníkom je obce Jablonec Stiahnuté: 52x | 01.01.2016

Dodatok č.1 k VZN Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce, platné od 01.01.2010 Stiahnuté: 60x | 01.01.2010

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2016 s účinnosťou od 01.09.2018 Stiahnuté: 16x | 31.10.2018

Príloha č.1 Stiahnuté: 48x | 29.06.2015

Príloha č.1 Stiahnuté: 41x | 14.06.2016

Príloha č.2 Stiahnuté: 50x | 29.06.2015

VZN 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 36x | 12.06.2018

VZN č.1/2009 z 10.4.2009 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Jablonec Stiahnuté: 63x | 10.04.2009

VZN č.1/2015 z 31.3.2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia a školského účelového zariadenia na rok 2015 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Jab Stiahnuté: 35x | 31.03.2015

VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonec Stiahnuté: 58x | 26.02.2016

VZN č.2/2013 z 18.3.2013 o ochrane poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy predchádzaním výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch na území obce Jablonec Stiahnuté: 55x | 18.03.2013

VZN č.2/2015 z 29.6.2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jablonec Stiahnuté: 55x | 29.06.2015

VZN č.2/2016 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Jablonec Stiahnuté: 62x | 29.04.2016

VZN č.2/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 57x | 10.10.2017

VZN č.3/2016 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacíh zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec Stiahnuté: 54x | 29.04.2016

VZN č.4/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec Stiahnuté: 68x | 22.12.2015

VZN č.4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jablonec Stiahnuté: 97x | 14.06.2016

VZN č.5/2016 o podmienkach a kritériách prideľovanie nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory bývania v obci Jablonec Stiahnuté: 47x | 14.06.2016

Stránka