Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

PLATNÉ VZN

2022

VZN obce Jablonec o dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrane prírody Stiahnuté: 68x | 02.06.2022

VZN obce Jablonec č.1/2022 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec Stiahnuté: 61x | 17.08.2022

VZN obce Jablonec č.2/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec Stiahnuté: 51x | 31.12.2022

2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonec č. 1/2021 o ustanovení poplatku za rozvoj na území obce Jablonec Stiahnuté: 150x | 13.09.2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec. Stiahnuté: 85x | 13.09.2021

Dodatok č.1 k VZN č.2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec Stiahnuté: 72x | 31.12.2021

2020

Dodatok č. 2 k VZN č.2/2016 prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Jablonec Stiahnuté: 166x | 07.03.2020

2019

Dodatok č. 1 k VZN 2/2018 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj v územnej pôsobnosti obce Jablonec Stiahnuté: 436x | 12.12.2019

VZN č.1/2019 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec Stiahnuté: 245x | 03.10.2019

VZN č.2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec Stiahnuté: 345x | 12.12.2019

2018

VZN 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 355x | 01.01.2018

Príloha č. 1 k VZN č. 3/2016 s účinnosťou od 01.09.2018 Stiahnuté: 370x | 31.10.2018

Dodatok č. 1 k VZN 2/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Jablonec platný od 01.01.2019 Stiahnuté: 283x | 10.12.2018

Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Jablonec platný od 01.01.2019 Stiahnuté: 356x | 10.12.2018

Dodatok č. 1 k VZN 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné a stavebné odpady na území obce Jablonec Stiahnuté: 314x | 10.12.2018

VZN č.2/2018 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj v územnej pôsobnosti obce Jablonec Stiahnuté: 195x | 14.12.2018

2017

VZN č.2/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 372x | 10.10.2017

2016

VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonec Stiahnuté: 416x | 26.02.2016

VZN č.2/2016 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Jablonec Stiahnuté: 363x | 29.04.2016

VZN č.4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jablonec Stiahnuté: 577x | 14.06.2016

Stránka