Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

PLATNÉ VZN

2015

Príloha č.2 Stiahnuté: 196x | 29.06.2015

Príloha č.1 Stiahnuté: 185x | 29.06.2015

VZN č.2/2015 z 29.6.2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jablonec Stiahnuté: 183x | 29.06.2015

VZN č.4/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec Stiahnuté: 204x | 22.12.2015

2013

VZN č.2/2013 z 18.3.2013 o ochrane poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy predchádzaním výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch na území obce Jablonec Stiahnuté: 174x | 18.03.2013

2012

VZN z 30.3.2012 o niektorých podmienkach držania psov v obci Jablonec Stiahnuté: 204x | 30.03.2012

2010

Dodatok č.1 k VZN Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce, platné od 01.01.2010 Stiahnuté: 167x | 01.01.2010

VZN z 1.1.2010 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Stiahnuté: 196x | 01.01.2010

2009

VZN č.1/2009 z 10.4.2009 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Jablonec Stiahnuté: 347x | 10.04.2009

ZRUŠENÉ VZN

2019

DODATOK č. 1 k VZN č. 3/2016 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec Stiahnuté: 190x | 24.10.2019

VZN č.3/2016 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacíh zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec Stiahnuté: 233x | 24.10.2019

2018

ZRUŠENÉ - VZN č.2/2007 z 15.2.2007 o prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku na území obce Jablonec Stiahnuté: 150x | 17.12.2018

ZRUŠENÉ - VZN z 1.1.2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 142x | 17.12.2018

ZRUŠENÉ - VZN č.3/2013 z 1.1.2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 195x | 17.12.2018

ZRUŠENÉ - VZN č.1/2014 z 24.3.2014 o vyhradení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebných kampaní na území obce Jablonec Stiahnuté: 191x | 17.12.2018

ZRUŠENÉ VZN č.3/2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane Stiahnuté: 138x | 17.12.2018

Stránka