Ostatné zverejnené dokumenty

 Názov  Súbor
 Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov  Stiahnúť
 Štatút obce Jablonec  Stiahnuť
 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Jablonec na obdobie rokov 2014 - 2020  Stiahnuť

 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Jablonci

 Dodatok č.1

 Stiahnuť
 Získavanie informácií a postup Obce pri vybavovaní žiadostí  Stiahnuť
 Postup Obce Jablonec pri vybavovaní sťažností podľa zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení  Stiahnuť
 Postup Obce Jablonec pri vybavovaní petícií podľa zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení  Stiahnuť
 Miesto, lehota a spôsob podávania opravného prostriedku  Stiahnuť
 Spôsob zriadenia Obce, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry  Stiahnuť
 Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č.211/2000 Z.z.  Stiahnuť
 Protest prokurátora k VZN 2/2007  Stiahnuť
 Informácia o zriadení kontaktného miesta pre nahlasovanie problémov pri prevádzkovaní hazardných hier  Stiahnuť