VZN

Všeobecne záväzné nariadenia obce Jablonec

Názov Súbor

VZN č.2/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

 Stiahnúť

VZN č.1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane na území obce Jablonec 

 Stiahnúť

VZN č.6/2016 o podmienkach zásobovania vodou z verejného vodovodu na území obce Jablonec, ktorého vlastníkom je obec Jablonec

Dodatok č.1 k VZN č.6/2016 o podmienkach zásobovania vodou z verejného vodovodu na území obce Jablonec, ktorého vlastníkom je obce Jablonec

 Stiahnuť

VZN č.5/2016 o podmienkach a kritériách prideľovanie nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory bývania v obci Jablonec

Príloha č.1

 Stiahnuť
VZN č.4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jablonec  Stiahnuť
VZN č.3/2016 o výške príspevkov v školách, školských výchovno-vzdelávacíh zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v územnej pôsobnosti obce Jablonec  Stiahnuť
VZN č.2/2016 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Jablonec  Stiahnuť
VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jablonec  Stiahnuť
VZN č.4/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonec  Stiahnuť
ZRUŠENÉ VZN č.3/2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane  Stiahnuť
VZN č.2/2015 z 29.6.2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jablonec

Príloha č.1

Príloha č.2

DODATOK č.1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jablonec

 Stiahnuť
VZN č.1/2015 z 31.3.2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia a školského účelového zariadenia na rok 2015 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Jablonec  Stiahnuť
ZRUŠENÉ - VZN č.1/2014 z 24.3.2014 o vyhradení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebných kampaní na území obce Jablonec  Stiahnuť
ZRUŠENÉ - VZN č.3/2013 z 1.1.2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  Stiahnuť
VZN č.2/2013 z 18.3.2013 o ochrane poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy predchádzaním výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch na území obce Jablonec   Stiahnuť
VZN z 30.3.2012 o niektorých podmienkach držania psov v obci Jablonec  Stiahnuť 

VZN z 1.1.2010 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce

Dodatok č.1 k VZN Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce, platné od 01.01.2010

 Stiahnuť
ZRUŠENÉ - VZN z 1.1.2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce  Stiahnuť
VZN č.1/2009 z 10.4.2009 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Jablonec  Stiahnuť
ZRUŠENÉ - VZN č.2/2007 z 15.2.2007 o prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku na území obce Jablonec  Stiahnuť