Komunálny odpad

Komunálny odpad

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Komunálny odpad

Dodatok č. 1 k VZN 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Jablonec

 

 

Harmonogram vývozu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2019

 

Program odpadového hospodárstva

 

VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jablonec

 

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 predstavuje pre obec Jablonec, 19,34%.

Dodatok č. 1 k VZN 4/2015

 

 

 

Harmonogram vývozu 2019

 

POH

 

VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

 

Separovaný zber

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – 18,00 EUR za 1 osobu.

Poplatník platí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Jablonec za rok. Poplatok je splatný do 31. mája v príslušnom roku. Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 

Separovaný zber je bezplatný

Separovaný zber

Vzduch v kontajneri

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK