Obsah

Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Typ: ostatné
Milí spoluobčania, 
ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad. 

 V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku prikladáme prehlásenie, ktoré je potrebné každou jednou domácnosťou v obci VYPLNIŤ a doručiť na obecný úrad. Vyplnené tlačivo môžete vhodiť do šedej poštovej schránky umiestnenej na budove obecného úradu, označenej Obecný úrad. 

V tomto čestnom prehlásení potvrdíte, že  biologicky rozložiteľný odpad, ktorý vyprodukujete vo Vašej domácnosti nevyhadzujete do zberných nádob na TKO, ale viete ho zhodnotiť v domácnosti (používate ho na kŕmenie domácich zvierat, vykonávate kompostovanie a pod.).

Čestné prehlásenie treba doručiť do 15.12.2020  na obecný úrad, alebo do schránky obecného úradu.

ĎAKUJEME ZA SÚČINNOSŤ                                                                   Slavomír Pocisk

                                                                                                     starosta obce

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE


Príloha

Vytvorené: 27. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 27. 11. 2020 09:41
Autor: Andrea Hinčeková