Počas letnej sezóny 

šetrite obecnou pitnou vodou.

V čase od 17:00 do 21:00 hod. je zakázané používať obecnú vodu

 na polievanie záhrad a napúšťanie bazénov.

.

27.07.2017

.

21.07.2017


Aktuality

Výzva na zaplatenie nedoplatkov

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 14.07.2017

Obec Jablonec, ako správca dane podľa § 4 ods. 1) zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní  (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a § 99 ods. 2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva túto  v ý z v u na zaplatenie daňových nedoplatkov na daniach za: daň z nehnuteľností, daň za psa, komunálny odpad. Ďalej Obec Jablonec v súlade s Všeobecne záväzným nariadením obce Jablonec č. 6/2016 o podmienkach zásobovania vodou z verejného vodovodu na území obce Jablonec,  ktorého vlastníkom je obce Jablonec a v súlade so zákonom č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov vydáva túto v ý z v u na zaplatenie nedoplatkov  za vodu.  Žiadame občanov, ktorí majú voči obci Jablonec nedoplatky z hore uvedených daní a poplatkov, aby ich uhradili čo v najkratšej dobe. V prípade neuhradenia nedoplatkov, pristúpi obec k vymáhaniu nedoplatkov v exekučnom konaní. Nedoplatky uhraďte podľa rozhodnutia k daniam a vyúčtovania za vodu, ktoré vám boli doručené v predošlom období do pokladne obecného úradu v Jablonci alebo na účet obce SK57 5600 0000 0066 0100 3001. Pre správne identifikovanie platby pri úhrade nedoplatkov na účet uveďte VS podľa rozhodnutia k daniam a vyúčtovania za vodu.

Čítať celý článok - Tagy:

PRESKÚŠANIE SIRÉNY - 14.7.2017 o 12:00 hod.

uverejnil Jana Zápražná dňa 13.07.2017

V rámci pravidelného preskúšania systémov varovania obyvateľstva podľa nariadenia Okresného úradu BA, odbor krízového riadenia, oddelenia civilnej ochrany a krízového plánovania, bude zajtra 14.07.2017 v našej obci vykonané akustické preskúšanie sirény. Skúška sirény bude vykonaná o 12:00 hod. dvojminútovým stálym tónom.

Čítať celý článok - Tagy:

MUDr.Moravčíková - dovolenka 17.-28.7.2017

uverejnil Jana Zápražná dňa 13.07.2017

Detská lekárka MUDr. Moravčíková oznamuje, že 17.7. až 28.7.2017 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky, zastupuje detská lekárka v Častej.

Čítať celý článok - Tagy: ,

Pripomienkovanie cestovných poriadkov do 18.8.2017

uverejnil Jana Zápražná dňa 10.07.2017

Spôsob pripomienkovania cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy si môžete pozrieť TU 

Čítať celý článok

Oznam riaditeľky ZŠ - ,,Straty a nálezy"

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 07.07.2017

Riaditeľka ZŠ v Jablonci oznamuje rodičom, že „STRATY A NÁLEZY“ zo školy si rodičia môžu prevziať na DETSKEJ BURZE v sobotu 8.7.2017 od 10:00 hod. – 14:00 hod. 

Čítať celý článok - Tagy:

Zrušené stránkové hodiny na OR PZ

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 07.07.2017

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku upozorňuje občanov, že dňa 10.07.2017 v čase od 08.00 – 12.00 hod  budú na Oddelení dokladov na úseku zbraní, občianskych preukazov, vodičských preukazov cestovných pasov zrušené stránkové hodiny.  Dôvodom  je plánované prerušenie dodávky elektriny na pracovisku Oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru Pezinku na Šenkvickej č. 14 v Pezinku.

Čítať celý článok - Tagy:

Hodové slávnosti - program

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 30.06.2017

Leták k HODOVÝM SLÁVNOSTIAM si môžete pozrieť TU

Čítať celý článok

MUDr. Hrežo - dovolenka 7.-21.7.2017

uverejnil Andrea Hinčeková dňa 30.06.2017

Oznam - Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Eduard Hrežo nebude v dňoch od 7.7.2017 do 21.7.2017 ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ho bude praktický lekár v Častej.

Čítať celý článok - Tagy: ,

Zákaz kladenia ohňa od 26.6.2017 do odvolania

uverejnil Jana Zápražná dňa 27.06.2017

Okresné riaditeľstvo Hasičského zboru v Pezinku vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na všetky miesta na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Pezinok a Senec dňom 26. júna 2017 od 14:00 hod. do odvolania. Preto žiadame všetkých občanov, aby sa zdržali akejkoľvek manipulácie s ohňom. Zakázané je fajčiť, alebo zakladať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň na miestach a v priestoroch, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Každý občan je povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. 

Čítať celý článok

MUDr. Moravčíková - zmena ordinačných hodín počas letných prázdnin

uverejnil Jana Zápražná dňa 26.06.2017

Detská lekárka MUDr. Moravčíková oznamuje, že počas letných prázdnin od 3.7. do 31.8.2017 budú dočasne skrátené ordinačné hodiny počas celého týždňa na: 07:30 -11:00 hod.

Čítať celý článok - Tagy: ,