Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jablonec
ObecJablonec

Voľby do NR SR 2020

VÝSLEDKY VOLIEB

Hlasovanie poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt v obci Jablonec a v čase volieb do NR SR bude mimo územia Slovenskej republiky, môže požiadať o voľbu poštou.

Žiadosť o voľbu poštou môže zaslať:

  • PÍSOMNE /v listinnej forme/ na adresu:

Obec Jablonec

Jablonec 206

900 86 Jablonec

Žiadosť musí byť doručená najneskôr v piatok 10.januára 2020.

Žiadosť musí byť doručená najneskôr v piatok 10.januára 2020.

Žiadosť o voľbu poštou /Žiadosť o voľbu poštou - .pdf; Žiadosť o voľbu poštou - .docx/ musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

  • Meno a priezvisko
  • Rodné číslo
  • Adresu trvalého pobytu
  • Adresu miesta pobytu v cudzine

Tlačivá:

Voľba poštou_tlačivo_pdf

Voľba poštou_tlačivo_docx

Ak žiadosť spĺňa zákonom predpísané náležitosti, obec zašle žiadateľovi najneskôr 35 dní pred konaním volieb na adresu miesta jeho pobytu v zahraničí:

  • Obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce Jablonec
  • Hlasovacie lístky
  • Návratnú obálku /označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“, vypísanou adresou obce Jablonec ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa/
  • Poučenie o spôsobe hlasovania

Po vykonaní hlasovania vloží volič hlasovací lístok do obálky s úradnou pečiatkou obce Jablonec a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ /volič/.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci Jablonec najneskôr v posledný pracovný deň pred voľbami.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Za organizačnú a technickú prípravu volieb zodpovedá:

Mgr. Jana Jašurková, e-mail: jana.jasurkova@jablonec.sk, tel.: +421 33 64 88 113

Kontakt na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

Mgr. Jana Jašurková, e-mail: jana.jasurkova@jablonec.sk, tel.: +421 33 64 88 113

Kontakt na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

Mgr. Jana Jašurková, e-mail: jana.jasurkova@jablonec.sk, tel.: +421 33 64 88 113

Dokumenty na stiahnutie:

Voľba poštou: /viď prvú sekciu/

hore