Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jablonec
ObecJablonec

Smernice obce Jablonec

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona 189/2023 Z. z. upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní.

Oznámením je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Oznamovateľ je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

Zodpovedná osoba na preverenie podnetu: hlavná kontrolórka obce Jablonec

Hlavná kontrolórka obce Jablonec plní úlohu zodpovednej osoby v plnom rozsahu aj pre Základnú školu Jablonec a Materskú školu Jablonec, ktoré sú obcou zriadené ako organizácie bez právnej subjektivity.

Oznámenia možno podať nasledovnými spôsobmi:

  • Písomne na adresu: Hlavná kontrolórka obce Jablonec, Obecný úrad, 900 86  Jablonec 206 v uzatvorenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – CHRÁNENÉ“
  • Elektronicky na e-mail: alenka.gergelova@gmail.com
  • Osobne hlavnej kontrolórke obce

Postup podávania, evidovania a vnútorný systém preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti je upravený Zásadami obce. /viď odkaz pod celým textom/

Poskytovanie ochrany: Zamestnanec oznamujúci protispoločenskú činnosť má nárok na ochranu v závislosti od toho, či oznámenie urobí smerom navonok vo forme trestného oznámenia alebo podnetu na začatie konania o správnom delikte alebo či podnet podal smerom dovnútra zamestnávateľa v rámci navrhovaného vnútorného systému. Môže ísť o preventívnu ochranu alebo následné ochranné opatrenia.

  • Oznamovateľovi trestného činu poskytuje ochranu na základe žiadosti prokurátor.
  • Oznamovateľovi závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom poskytuje ochranu na základe žiadosti orgán príslušný na konanie o správnom delikte.
  • O pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu voči oznamovateľovi, s ktorým nesúhlasí, rozhoduje na základe žiadosti oznamovateľa Úrad na ochranu oznamovateľov.

Možnosť zachovania anonymity oznamovateľa: Zákon umožní zachovať anonymitu oznamovateľa pred zamestnávateľom pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti. Oznamovateľ si od prokurátora, resp. správneho orgánu, bude môcť vyžiadať iba potvrdenie o tom, že je oznamovateľ, a to môže využiť až v prípade, keď zamestnávateľ urobí voči nemu negatívny pracovnoprávny úkon. Na základe tohto potvrdenia inšpektorát práce môže pozastaviť účinnosť tohto pracovnoprávneho úkonu.

Definícia závažnej protispoločenskej činnosti: Nová úprava má širší záber oproti niektorým starším poslaneckým návrhom. Pokrývať bude nielen korupciu a určenú trestnú činnosť. Pod zákon budú spadať vybrané trestné činy a správne delikty (definované ako závažná protispoločenská činnosť), ako aj iná protispoločenská činnosť a v rámci nej napríklad aj nehospodárne či neetické konanie.

Zákon vymedzuje závažnú protispoločenskú činnosť ako protiprávne konanie, ktoré je:

  • niektorým z trestných činov verejných činiteľov, korupcie, machinácie pri verejnom obstarávaní alebo poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
  • trestným činom s hornou hranicou trestu odňatia slobody prevyšujúcou dva roky, alebo
  • správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30.000 eur alebo s hornou hranicou určenou výpočtom

Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/54/20230901

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Zásady

************************************************************************************

Zásady hospodárenia s majetkom obce Jablonec

Uznesením č. 44/4/2023 Obecné zastupiteľstvo schválilo Zásady hospodárenia s majekom obce Jablonec s účinnosťou od 24.11.2023.

Zásady hospodárenia s majetkom obce Typ: PDF dokument, Velkosť: 445.18 kB

 

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4
1
5
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
2
2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ZMO

plagát

.

plagat

bsk

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:161
TÝŽDEŇ:866
CELKOM:719255

hore