Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jablonec
ObecJablonec

Voľby prezidenta 2019

VÝSLEDKY VOLIEB 30.03.2019

VÝSLEDKY VOLIEB 16.03.2019

Obec Jablonec má vytvorený  jeden volebný okrsok a VOĽBY PREZIDENTA SR sa budú konať v Spoločenskom dome v Jablonci súp. č. 205, v ktorom je spoločenská sála určená ako volebná miestnosť.

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019: andrea.hincekova@jablonec.sk.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25.02.2019 – prvé kolo volieb, 11.03.2019 – druhé kolo volieb).

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie k voľbám.

PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2019

andrea.hincekova@jablonec.sk

Oznámenie možno doručiť tiež v listinnej forme na adresu: Obec Jablonec, Jablonec 206, 900 86 Jablonec. Termín na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je do 11.februára 2019 do 24:00.

Žiadosť o vydanie VP 16.03.2019

Žiadosť o vydanie VP 30.03.2019

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta SR

Informácia pre voliča

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SR

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

INFORMÁCIA PRE OBČANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÝ NEMÁ TRVALÝ POBYT NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine (nemusí byť úradne overené), ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

hore