Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jablonec
ObecJablonec

Výrub drevín

obrázok

Adresa

Obec Jablonec
Jablonec 206
900 86 Jablonec

Telefón: 033/6488113
e-mail: jablonec@jablonec.sk

Postup pri podaní žiadosti o výrub drevín

Žiadosť o výrub drevín podáva občan na príslušnú obec na tlačive "Žiadosť o výrub dreviny".

Správny poplatok za podanie žiadosti je stanovený Zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Sadzobníka správnych poplatkov, položka 160:

fyzická osoba: 10,00 €

právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie: 100,00 €

V zmysle  § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa na výrub dreviny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (teda miestne príslušnej obce), ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

V zmysle § 47 ods. 4 zákona sa súhlas na výrub dreviny  nevyžaduje:

  • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,
  • pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
  • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,
  • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
  • ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,
  • ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
  •  ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
  • na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,
  • na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom78a) a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
  • na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný.

V zmysle § 47 ods. 5 zákona sa ustanovenie odseku 4 písm. a) nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.

V zmysle § 47 ods. 6 zákona ten, kto z dôvodov uvedených v odseku 4 písm. b) a d) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu. Lehotu na výsadbu nových ovocných drevín podľa odseku 4 písm. b) môže orgán ochrany prírody na základe odôvodnenej žiadosti podanej pred uplynutím stanovenej lehoty predĺžiť, najviac však o šesť mesiacov.

V zmysle § 47 ods. 8 zákona, výrub dreviny možno vykonať len po vyznačení výrubu dreviny a po právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody, ktorým je vykonávateľ výrubu povinný sa na požiadanie preukázať.

hore