Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jablonec
ObecJablonec

Obecné nájomné byty

Žiadosti o pridelenie nájomného bytu s osobitným režimom podávajú žiadatelia prenajímateľovi, ktorým je obec Jablonec prostredníctvom obecného úradu. Každý žiadateľ je povinný vyplniť „Žiadosť o pridelenie nájomného bytu alebo obnovu nájomnej zmluvy - pdf“.

Povinnými prílohami žiadosti sú:

a) súhlas so spracovaním osobných údajov

b) potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere žiadateľa a trvaní uzavretej pracovnej zmluvy, alebo živnostenský list žiadateľa, alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku žiadateľovi,

c) potvrdenie zamestnávateľa o čistom mesačnom príjme za predchádzajúci kalendárny rok žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom alebo správcom dane osvedčená kópia daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za predchádzajúce zdaňovacie obdobie žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom, v potvrdení zamestnávateľa o čistom príjem sa uvedú prípadné ďalšie zrážky zo mzdy,

d) v prípade žiadateľa o nájomný byt s osobitným režimom, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu (§ 143 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb.) aj potvrdenie odborného lekára o zdravotnom postihnutí.

VZN č. 5/2016 o podmienkach a kritériách prideľovania nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory bývania v obci Jablonec

hore