Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jablonec
ObecJablonec

Malý zdroj znečistenia ovzdušia

Vydanie súhlasu s uvedením malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky

Opis

Súhlas s uvedením malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) do prevádzky sa vydáva ku kolaudačnému konaniu.

Prevádzkovateľ MZZO je povinný písomne požiadať Obec Jablonec o súhlas s uvedením MZZO do prevádzky.

Žiadosť na povolenie uvedenia MZZO do prevádzky stavby MZZO sa podáva samostatne, nie ako súčasť žiadosti o kolaudačné ozhodnutie, žiadosť sa odporúča podať súčasne alebo neskôr, ako žiadosť o kolaudačné rozhodnutie.

Za prevádzkovanie MZZO právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie sa každoročne stanovuje v zmysle zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. poplatok, podrobné údaje vo VZN OBCE JABLONEC č. 2/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Jablonec.

Potrebné doklady

  • žiadosť o vydanie súhlasu s uvedením malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) do prevádzky
  • správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia
  • zápis z tlakovej skúšky, protokol o napustení plynu
  • pri krboch revízna správa o preskúšaní komínakópia záručného listu kotla, krbovej vložky

Doba vybavenia

do 30 dní od podania žiadosti

Poplatok

bez poplatku

Súvisiace právne predpisy

  • zákon NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší 
  • zákon NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  • VZN OBCE JABLONEC č. 2/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Jablonec

Tlačivá

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

hore