Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jablonec
ObecJablonec

Odkázanosť na sociálnu službu

Ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby?

Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a jej príloh

Tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ vyplní a podpíše občan alebo príbuzný. Tiež vyplní Sociálny posudok K tejto žiadosti priloží tlačivo „Lekársky nález“ aj s kópiami aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení, nie starších ako 6 mesiacov. Tlačivo „Lekársky nález“ vyplní obvodný zmluvný lekár (dátum vyplnenia na tlačive musí byť aktuálny, tzn. – nie starší ako 6 mesiacov). K vyššie spomínanej žiadosti je potrebné doložiť aj Potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške dôchodkových dávok alebo aktuálne rozhodnutie SP ústredia o výške starobného alebo invalidného dôchodku.

  • V prípade hospitalizácie občana ošetrujúci lekár vystaví prepúšťaciu alebo predbežnú prepúšťaciu správu, ktorú občan priloží k tlačivu „Lekársky nález“. Občan môže priložiť aj iné odborné nálezy (nie staršie ako 6 mesiacov). V prípade psychiatrického ochorenia občan je povinný priložiť k tlačivu „Lekársky nález“ aj psychiatrické vyšetrenie s objektívnym psychiatrickým nálezom (nie starším ako 6 mesiacov). Potvrdenie len samotnej diagnózy alebo potvrdenie o dispenzarizácii pacienta na psychiatrickej ambulancii nebude uznané k posúdeniu a bude vyžiadané vyššie uvedené objektívne psychiatrické vyšetrenie.
  • V prípade, že občan z rôznych dôvodov sa nedokáže sám podpísať, žiadosť môže podpísať aj iná osoba.

Vyhotovenie Sociálneho posudku

Po doručení riadne vyplnenej Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu služnu so všetkými jeho prílohami na adresu Obec Jablonec, Jablonec 206, 900 86, sa pristúpi k posudkovej činnosti.

Vyhotovenie Lekárskeho posudku

Sociálna pracovníčka taktiež zabezpečí vypracovanie Lekárskeho posudku u zmluvného lekára obce.

Vydanie Rozhodnutia o odkázanosti FO na sociálnu službu

Na základe Sociálneho posudku a Lekárskeho posudku sociálna pracovníčka vypracuje Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý sa stane podkladom pre vyhodnotenie Rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ktorým sa občanovi (ne)prizná právo na sociálnu službu.

Spôsoby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia:

  • Občan súhlasí s výrokom rozhodnutia
  • do 30 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia sa môže písomne vzdať odvolania (osobne doručí písomné vzdanie sa odvolania do kancelárie Obecného úradu v Jablonci, alebo vzdanie sa odvolania zašle poštou na adresu Obec Jablonec, Jablonec 206, 900 86) a sociálny pracovník vyznačí právoplatnosť rozhodnutia ihneď po doručení „Vzdanie sa odvolania“.
  • po 30-tich dňoch odo dňa doručenia rozhodnutia nadobúda rozhodnutie právoplatnosť.

Občan nedosiahol stupeň odkázanosti na žiadanú sociálnu službu a nesúhlasí s výrokom rozhodnutia:

  • z dôvodu zmeny zdravotného stavu počas rozhodovacieho konania alebo nedoložil adekvátne lekárske nálezy k požadovanému stupňu odkázanosti, vtedy má možnosť si podať novú žiadosť o posúdenie na odkázanosť;
  • má možnosť dať rozhodnutie preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku a podať opravný prostriedok v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia na Krajskom súde.
hore