Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jablonec
ObecJablonec

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Voľby prezidenta SR 2024

Informácia pre voliča: 

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  23. 03. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  06. 04. 2024  od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

************************

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta SR sú zverejnené na webovej stránke:

https://www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Volebné okrsky
Volebná miestnosť

V zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v súlade s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej
republiky č. 1/2024 Z. z. starosta obce utvoril jeden volebný okrsok a určil volebnú
miestnosť pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia
23. marca 2024 aj v prípade konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej
republiky 06. apríla 2024.

Číslo okrsku - volebná miestnosť:
Okrsok č. 1. budova Spoločenského domu, adresa: Jablonec 205, 900 86 Jablonec
 

Okrsok a volebná miestnosť Typ: PDF dokument, Velkosť: 182.94 kB

Vyhlásenie volieb Typ: PDF dokument, Velkosť: 186.96 kB

Informácia pre voliča Typ: PDF dokument, Velkosť: 443.95 kB

Spôsob voľby: Hlasovať sa dá len na území Slovenskej republiky.

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu: Hlasovací preukaz_žiadosť Typ: DOCX dokument, Velkosť: 20.24 kB

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie: Hlasovací preukaz_žiadosť a splnomocnenie Typ: DOCX dokument, Velkosť: 20.54 kB

Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine: Čestné vyhl. o pobyte v cudzine Typ: DOCX dokument, Velkosť: 29.05 kB

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: Delegovanie do Okrskovej volebnej komisie Typ: DOCX dokument, Velkosť: 16.9 kB

 

Informácie pre politické strany, koalíciu a petičné výbory

Delegovanie do volebných komisií

Okrsková volebná komisia:

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie / Delegovanie do Okrskovej volebnej komisie Typ: DOCX dokument, Velkosť: 16.9 kB / doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb /do 19.02.2024/

Zodpovedná osoba za technicko- organizačné zabezpečenie volieb:

V zmysle organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 oznamujeme, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je:

jana.jasurkova@jablonec.sk

 

Mgr. Jana Jašurková

Tel.: +42133 64 88 113

Mobil: +421 917 733 937

e-mail: jana.jasurkova@jablonec.sk

*****************************************************************************

Zverejnenie kandidátov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 23.marca 2024

Kandidáti Typ: PDF dokument, Velkosť: 189.9 kB

Kandidáti, ktorí sa vzdali kandidatúry:

vzdanie sa kandidatúry Typ: PDF dokument, Velkosť: 76.99 kB

Zápisnica z volieb prezidenta 2024:

Zápisnica Typ: PDF dokument, Velkosť: 162.3 kB

Odpis zápisnice 2. kolo Typ: PDF dokument, Velkosť: 150.06 kB

hore