Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jablonec
ObecJablonec

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt

Potrebné doklady

 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy,
 • platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • rodný list, ak ide o dieťa do 15 rokov,
 • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 3 mesiace,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy a nájomcu, ak je budova v nájme; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak

1) ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2) ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
3) ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak

 • vlastník, spoluvlastník alebo nájomca budovy potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny, za maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov, za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník).

Ohlásenie skončenia trvalého pobytu

Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa, ktorá zasiela odhlasovací lístok mestskému alebo obecnému úradu do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu.

Poplatok: 5,-  € za vystavenie potvrdenia o pobyte.

Vybavenie prvého OP pri dovŕšení 15. roku

Vybavuje: ORPZ SR Pezinok, Šenkvická cesta 14.

Potrebné doklady

 • platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o OP  zákonného zástupcu dieťaťa
 • rodný list dieťaťa.

Prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce

Pri prehlásení trvalého pobytu v rámci obce je potrebné predložiť tie isté doklady ako pri prihlásení na trvalý pobyt.

Poplatok: 5,-  € za vystavenie potvrdenia o pobyte.

Prihlásenie na prechodný pobyt

Pri prihlásení na prechodný pobyt je potrebné predložiť tie isté listiny ako pri prihlásení na trvalý pobyt. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Poplatok: 5,.- € za vystavenie potvrdenia o pobyte.

Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana

Ohlasovňa pobytu zruší trvalý pobyt

 • na návrh vlastníka / všetkých spoluvlastníkov/ budovy a to občanovi, ktorý nemá k budove
 • alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho    rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • ak miesto trvalého pobytu zanikla.

Návrh na zrušenie pobytu sa podáva na predpísanom tlačive a je potrebné predložiť

 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
 • list vlastníctva budovy alebo jej časti,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní,
 • doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falošný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad,
 • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby,
 • skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú,
 • dohoda o ukončení nájmu.

Upozornenie

Ohlasovňa môže požiadať:

 • o predloženie potvrdenia o štátnom občianstve,
 • o predloženie rodného listu,
 • sobášneho listu.
hore