Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jablonec
ObecJablonec

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Elections to the European Parliament 2024

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 z 9.februára 2024 vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 8.júna 2024 od 7:00 do 22:00 hod.

Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 12/2024 z 9.februára 2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu https://www.minv.sk/?volby-ep&subor=504874

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/180/  

Financovanie volieb

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb:

https://www.minv.sk/?ep-otz&subor=506382 

https://www.minv.sk/?ep-otz&subor=506009 

Volebný okrsok a volebná miestnosť pre voľby do Európskeho parlamentu 2024 v Jablonci:

Volebná miestnosť a okrsok Eurovoľby 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 136.01 kB

Informácie pre voliča:

Informácie pre voliča: https://www.minv.sk/?ep24-info1sk

Information for the voter: https://www.minv.sk/?ep24-info1en

Oznámenie o čase a mieste konania volieb pre Voľby do Európskeho parlamentu pre občanov s trvalým pobytom Obec Jablonec: 

Volebná miestnosť bude otvorená

od 7:00 do 22.00 8.júna 2024 v Spoločenskom dome

na adrese Jablonec 205, 900 86 Jablonec

 

Hlasovanie do prenosnej schránky: Občania, ktorí chcú voliť do prenosnej volebnej schránky sa môžu nahlásiť telefonicky, osobne, alebo prostredníctvom poverenej osoby na Obecnom úrade v Jablonci na tel. č. +421 33 64 88 113, prípadne v deň volieb Okrskovej volebnej komisii.

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie ozapísanie do zoznamu voličov pre voľby do európskeho parlamentu 2024 na území Slovenskej republiky

https://www.minv.sk/?ep-vzory

Application of the citizen of the European Union Member State for entry into the Electoral Register for The European Parliament elctions 2024 on the territory of the Slovak Republik

https://www.minv.sk/?ep-vzory

Čestné vyhlásenie občana Slovenskej republiky: čestné vyhlásenie Typ: DOCX dokument, Velkosť: 16.81 kB

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu, Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie, Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: 

 https://www.minv.sk/?ep-vzory2 

V zmysle organizačného poriadku zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu

v roku 2024 oznamujeme e-mail adresu na doručenie žiadostí a oznámení:

jana.jasurkova@jablonec.sk

 žiadosť-HP Typ: DOCX dokument, Velkosť: 17.37 kB 

Informovanie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Delegovanie do volebných komisií

Okrsková volebná komisia /OVK/

Do OVK môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo hnutie, alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK https://www.minv.sk/?ep-vzory2 doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb /do 9.apríla 2024/

Člen okrskovej volebnej komisie /ďalej len OVK/nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena OVK. Členovi OVK, ktorý nebude  vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Spoločné podmienky pre delegovanie a činnosť volebných komisií

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

  • Meno, priezvisko a podpis dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického kontaktu a emailového kontaktu
  • Meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického kontaktu a emailového kontaktu
  • Meno, priezvisko a podpis osoby:
  1. oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;
  2. meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky /e-mailom/. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenie doručené po uplynutí lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej miestnosti je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do emailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie /doručením oznámenia o delegovaní starostovi obce/. Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie.

Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.

Členstvo vo volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala alebo doručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie, ktorej je členom. Predseda volebnej komisie povolá náhradníka, ak bol politickou stranou alebo koalíciou náhradník v zákonnej lehote v oznámení určený. Členstvo vo volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr 10 dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanikne členstvo delegovanému členovi volebnej komisie jeho odvolaním alebo vzdaním sa.

„Člen volebnej komisie je povinný zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov. Tomu má prispôsobiť aj svoje oblečenie a konanie.“ /Uznesenie štátnej komisie č. 10/4/4 zo dňa 4.2.2016/

Je neprípustné, aby členovia okrskovej volebnej komisie svojim správaním alebo svojim odevom pôsobili vo volebnej miestnosti na voličov v prospech alebo neprospech kandidujúcich politických strán, koalícií a kandidátov.

V prípade narušenia poriadku vo volebnej miestnosti je predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, povinný vyzvať člena okrskovej volebnej komisie, aby sa zdržal svojho konania. V prípade opakovaného narušenia poriadku vo volebnej miestnosti alebo neuposlúchnutia výzvy, predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredsea komisie, požiada o pomoc orgány polície a informuje o tom prostredníctvom okresnej volebnej komisie štátnu komisiu.

Zodpovedná osoba za technicko-organizačné zabezpečenie volieb:

Mgr. Jana Jašurková                        Mgr. Miriam Májeková

Tel.: +421 33 64 88 113

Mobil: +421 917 733 937

e-mail: jana.jasurkova@jablonec.sk

 

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2024: Voľby_EP 2024_Jablonec Typ: PDF dokument, Velkosť: 105.12 kB

Zápisnica okrskovej volebnej komisie č. 1: Zápisnica_EP_8.6.2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 630.87 kB

 

hore