Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Jablonec
ObecJablonec

Daň z nehnuteľností

Daňové povinnosti občanov

Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti!

Mesiac január je každý rok spätý aj s termínom podávania daňových priznaní k miestnym daniam. Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre príslušný rok je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľnosti k 1.1.daného roka.

Daňové priznanie sú povinní podať všetci pôvodní aj noví majitelia nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku.

Kto má povinnosť podať daňové priznanie obci

Daňové priznanie sa podáva, ak nastala zmena vlastníctva na základe kúpnopredajnej zmluvy, darovacej zmluvy, pričom v tomto prípade je rozhodujúci dátum zápisu v katastri nehnuteľností.

V praxi to znamená, že ak fyzická alebo právnická osoba nadobudla nehnuteľnosť, resp. došlo k zmene stavu vlastníctva počas predchádzajúceho roka, je potrebné uvedené skutočnosti priznať, a to podaním priznania k dani z nehnuteľnosti, resp. čiastkového  priznania k dani z nehnuteľnosti v termíne  do 31.01.príslušného roka.

Daňové priznanie sú však povinní podať aj vlastníci, u ktorých došlo k zmene stavu nehnuteľnosti a bolo im vydané

  • stavebné povolenie na stavby,
  • kolaudačné rozhodnutie

alebo u ktorých došlo k:

  • zmene užívania nehnuteľnosti (z bývania na podnikateľské účely)
  • zmene výmery pozemku, zastavanej plochy,
  • zániku daňovej povinnosti pri nehnuteľnosti (napr. predaj, zámena, vyvlastnenie), ale k ostatným nehnuteľnostiam daňová povinnosť naďalej trvá

Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník podáva priznanie označené ako priznanie alebo čiastkové priznanie daňovej povinnosti.

To neplatí pre prípady, ak nehnuteľnosť nadobudli daňovníci dedičským konaním. V tomto prípade priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti dedičského konania.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľností, alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Typ: PDF dokument, Velkosť: 2.21 MB

Potvrdenie o podaní daňového priznania Typ: PDF dokument, Velkosť: 128.02 kB

Poučenie na vyplnenie priznania Typ: PDF dokument, Velkosť: 404 kB

hore